Förhandsbesked

Om du vill bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område är det lämpligt att ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov och en eventuell fastighetsreglering eller avstyckning.

Vad är ett förhandsbesked?

I ett förhandsbesked får du svar på om det är möjligt att få bygglov för det du har tänkt bygga. Förhandsbesked ska sökas i ett inledande skede av dina byggplaner så att du inte riskerar att projektera för en plats där bygglov sedan inte beviljas.

I handläggningen av din ansökan om förhandsbesked utreds övergipande frågor som om ditt förslag stämmer överens med kommunens översiktsplan och om marken är lämplig för det du vill bygga ur ett samhällsperspektiv.

Normalt krävs ett positivt förhandsbesked innan du kan gå vidare med en eventuell fastighetsbildning eller avstyckning.

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via vår kommunkarta kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om din tomt ligger inom detaljplanelagt område behöver du inte söka förhandsbesked, då reglerar planen vad du kan få bygglov för.
  Till kommunkartan>>(Öppnas i nytt fönster)
 • Beställ gärna en karta för att rita in vad det är du planerar att göra. För ett förhandsbesked behöver du dels en översiktskarta och dels en enkel bygglovskarta för förhandsbesked som blir din situationsplan när du ritat in dina planer.
  Beställ karta>>

Översiktskartan ska visa lokaliseringen i förhållande till omgivande bebyggelse, infrastruktur och natur.

Situationsplanen ska visa den areal som du tänkt använda för bostadsändamål, det vill säga tomt eller markytor som ska utgöra privat mark, trädgård eller exempelvis parkering. Väg till huset och planerade byggnaders ungefärliga placering ska också redovisas. Ritningarna ska vara upprättade på ett mätbart kartunderlag, inte på flygfoton eller fotomontage på fotografier. Daterade foton, skisser eller fotomontage kan däremot utgöra ett frivilligt komplement till ansökningshandlingarna.

Mer information om ritningar>>

Det är endast de åtgärder som du redovisat i din ansökan som prövas och som vid ett positivt besked sedan ligger till grund för ett beviljat bygglov. Det är viktigt att ansöknings­handlingarna är tydliga så att läsare med olika erfarenhet och kunskap lätt kan ta del av informationen. Tydliga handlingar leder till mer tydliga beslut och en bättre garanti att bygglov senare kan beviljas för det du vill bygga.

Du själv måste utreda de frågor som har betydelse på platsen där du tänkt bygga, exempelvis:

 • Dricksvatten: I flera områden inom Uddevalla kommun, som till exempel Bokenäs och vissa områden söder om Ljungskile, är det problem med tillgång och kvalitet på dricksvatten. Att en granne har gott om vatten är inte en garanti att du själv får mycket vatten om du anlägger en brunn. Det finns också risk för att du påverkar grannars brunnar när du tar ut vatten i en ny vattentäkt till exempel genom att vattentillgången minskar eller genom att saltvattenpåverkan ökar. I ett sådant område måste du visa att det går att lösa vattenförsörjningen på ett långsiktigt och tillförlitligt sätt. Vilken typ av utredning som behövs kan variera, men det kan vara till exempel en hydrogeologisk utredning av grundvattennivåer och vattenprovtagning.
  Sveriges geologiska undersökning om dricksvatten>>
 • Jordbruksmark: Brukningsvärd jordbruksmark får i princip endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Enstaka bostadshus bedöms inte vara ett väsentligt samhällsintresse. Även betesmark och mark som ligger i träda kan anses vara brukningsvärd.
 • Fornlämningar: Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Du behöver ett tillstånd från länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning.
 • Strandskydd: Om platsen du vill bygga på ligger inom strandskyddat område krävs både strandskyddsdispens och förhandsbesked. Strandskyddsdispens och förhandsbesked prövas i separata ärenden. Utred möjligheten att få strandskyddsdispensen innan du ansöker om förhandsbesked.
  Information om strandskydd>>
 • Riksintresse för totalförsvaret: Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av försvarets anläggningar.
 • Tillfartsväg: Det måste gå att ordna in- och utfart från allmän/enskild väg.
 • Geoteknik/skredrisk: Det är oftast direkt olämpligt att bygga på mark där det kan finnas risk för skred. Finns det risk för skred i området där du vill bygga så kan det krävas att du kan bevisa att marken är lämplig att bebygga.
 • Översvämningsrisk: Områden som är vattensjuka eller riskerar att översvämma bedöms generellt inte vara lämpliga att bebygga.
 • Buller: Är platsen bullerutsatt kan du behöva visa att platsen är lämpliga att bebygga genom att ta fram en bullerutredning.

 

Du ser våra vanligaste avgifter på vår sida avgifter, taxor i byggärende. Där finns också en länk till hela taxan.

Avgifter, taxor i byggärende>>

Tiden för ditt ärende beror på hur omständigheterna ser ut i just ditt ärende. En del ansökningar är mer komplexa än andra och det innebär att utredningen blir mer omfattande.

Från att kommunen har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt. Observera att om du ändrar din ansökan eller inkommer med nytt material börjar tidsfristen om igen.

Om din ansökan inte är komplett meddelar kommunen dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har kommunen inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till kommunen.

 1. Ansökan om förhandsbesked kommer in. Vi går igenom din ansökan och kontrollerar att den är fullständig.
 2. Eventuell komplettering. Om handlingar saknas eller behöver omarbetas kontaktar vi dig för komplettering av ärendet.
 3. Mottagningsbevis. När din ansökan är fullständig startar handläggningstiden.
 4. Handläggning. Vi utreder ärendet samt rådgör med berörda grannar och myndigheter.
 5. Samhällsbyggnadsnämnden. Vi presenterar din ansökan för nämnden som sedan fattar beslut i ärendet. När protokollet från nämndssammanträdet är justerat kommer du att få ta del av beslutet.

Ett positivt förhandsbesked är giltigt i två år räknat från det datum då det fått laga kraft. Bygglov ska sökas inom denna tid. Då är kommunen bunden att bevilja bygglov. En förutsättning är givetvis att ansökan följer förhandsbeskedet och dess villkor samt uppfyller plan- och bygglagens krav på bland annat gestaltning och funktion.

Du har möjlighet att överklaga ett beslut eller ett villkor som du inte är nöjd med. Ett beslut kan också överklagas av andra som berörs av den tänkta byggnationen.

Om din ansökan är korrekt ifylld och innehåller tillräcklig information går handläggningen snabbare. Välkommen med din ansökan!

Så här skickar du in din ansökan:

 • Blankett eller e-tjänst för ansökan. Ansök i första hand genom att fylla i vår e-tjänst. Vill du hellre ansöka med papper och penna finns det blanketter att skriva ut. Kontakta vårt kontakcenter om du vill ha hjälp att få en blankett.
  E-tjänster och blanketter>>

 • Adress. Om du inte har möjlighet att skicka din ansökan digitalt kan du skicka blanketten till: Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla.

 • E-post. Vill du maila in din ansökan går det bra till vår e-postadress: samhallsbyggnad@uddevalla.se

 • Stadshuset. Du kan lämna ansökan och andra handlingar direkt i Stadshusets reception, Varvsvägen 1.

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, hör av dig till vårt Kontaktcenter.
Kontaktcenter>>

Förslag på sidor