Bräcke Strand, ändring av byggrätter

Planfakta

Projektnamn: Detaljplan för del av Forshälla-Bräcke 17:1 med flera.
Diarienummer: 2019.1666
Kommundel: Forshälla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation:

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för höjning och komplettering av befintliga byggrätter. Kommunen har en översiktlig målsättning att möjliggöra för större byggrätter i de befintliga fritidshusområdena utefter Fräknestranden allteftersom de förses med kommunal vatten- och spillvattenanslutning.

Sammanfattning av planförslaget:

 • Utökad byggrätt
 • Vändplaner möjliggörs
 • Tillfarter till samtliga bostadsfastigheter tillskapas
 • Två vägar i öster möjliggörs
 • Säkrar geotekniska utmaningar

Planarbetet i korthet

 • Planbesked lämnades 2019-01-30
 • Samråd 2021-10-22 till 2021-11-12
 • Granskning 2022-09-30 till 2022-10-23
 • Planen antogs av Samhällsbyggnadsnämnen 2023-02-16 § 30
 • Antagandebeslutet överklagades och handlingarna i ärendet skickades till
  Mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet 2023-05-16
 • Mark. och miljödomstolens dom överklagades
 • Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd
 • Planen vann laga kraft 2023-09-12

Förslag på sidor