Herrestads-Torp 4:1, HE 150

Detaljplanen vann laga kraft 7 juli 2009

Området är beläget vid Majorebergsvägen, norr om Herrestadsskolan.
Förslaget syftar till att ersätta den gamla handelsträdgården med nio nya villatomter.
Området vid Kärraån läggs ut som allmän plats, natur.

Behovet av nya villatomter inom tätorten är stort. Miljö och stadsbyggnads-nämnden godkände i november 2007 ett program för detaljplan med inriktning att kunna inrymma 9 nya villatomter på fastigheten. Stabiliteten mot Kärraån ska säkerställas genom anläggning av en tryckbank.

Förslag på sidor