Herrestads-Torp 4:1, HE 150

Detaljplanen vann laga kraft 7 juli 2009

Området är beläget vid Majorebergsvägen, norr om Herrestadsskolan.
Förslaget syftar till att ersätta den gamla handelsträdgården med nio nya villatomter.
Området vid Kärraån läggs ut som allmän plats, natur.

Behovet av nya villatomter inom tätorten är stort. Miljö och stadsbyggnads-nämnden godkände i november 2007 ett program för detaljplan med inriktning att kunna inrymma 9 nya villatomter på fastigheten. Stabiliteten mot Kärraån ska säkerställas genom anläggning av en tryckbank.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planprogram

Program.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

Progredo.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samredogörelse.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00