Källdal 4:7 HE 165

Detaljplanen vann laga kraft 23 april 2016

 

Källdalsskolan

 

Nybyggnad av skola

De flesta lokalerna i den nuvarande Herrestadsskolan vid Torpvägen norr om väg 44 behöver ersättas eller genomgå mycket omfattande ombyggnader. Det har visat sig vara ofördelaktigt att bygga om och bygga nya skollokaler på den nuvarande skoltomten. Ett stort antal placeringar av en ny skola har diskuterats och den bästa placeringen har befunnits vara ett område söder om Lingatan i den centrala delen av Herrestad. Planförslaget innebär att ”allmän plats, park” omvandlas till skoltomt. Större delen av skoltomten avses vara tillgänglig under icke skoltid.

Förutom skola ska den blivande tomten även inrymma infotek och fritidsgård. Idrottshallen ska kunna användas av allmänheten under kvällar och helger.

Tanken är preliminärt att skoldelen ska innehålla särskola/ träningsskola samt tre paralleller skola för år F-6, men även andra kombinationer är möjliga. Källdals nuvarande förskola ingår också i planen.

Återvinningsstationen kommer att flyttas.

Skolbussarna kommer i huvudsak från väster och nordväst varför infart via Tavlegaten är lämpligt. Tanken är att bygga en ny skolbusshållplats som även betjänar Norgårdenskolan. I samband med skolutbygganden diskuteras också att förbinda Norgårdsvägen och Lingatan med en ny gata som blir öppen både för bussar och personbilar. Denna gata finns redan angiven i gällande detaljplan.

Förslag på sidor