Höjentorp, 1113

Detaljplanen vann laga kraft 27 oktober 2005

Planförslaget innehåller 14 nya villatomter samt flertalet av de befintliga tomterna. I planen anges att en samfällighetsförening ska ansvara för allmän plats, det vill säga vägar, belysning, grönytor, dagvatten med mera. Kommunen är huvudman för spillvatten- och renvattennätet i området, liksom för Kapellevägen utanför planområdet. Genomförandefrågorna bestäms till stor del i en lantmäteriförrättning.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1113 Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

UA1113 Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

UA1113 karta.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

UA1113 Ill.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

UA1113 Progredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

UA1113 Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00