Höjentorp, 1113

Detaljplanen vann laga kraft 27 oktober 2005

Planförslaget innehåller 14 nya villatomter samt flertalet av de befintliga tomterna. I planen anges att en samfällighetsförening ska ansvara för allmän plats, det vill säga vägar, belysning, grönytor, dagvatten med mera. Kommunen är huvudman för spillvatten- och renvattennätet i området, liksom för Kapellevägen utanför planområdet. Genomförandefrågorna bestäms till stor del i en lantmäteriförrättning.

Förslag på sidor