Rud och Kagg, 1120

Detaljplanen vann laga kraft 18 december 2008

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av bostäder i ett centrumläge.

Planområdet är beläget i stadscentrum i anslutning till Asplundsgatan, Södra Drottninggatan och Södertullsgatan.

Planens huvuddrag är att byggrätt medges för bostäder, cirka 70 lägenheter, i en  kvartersform där husen är uppdelade i tre separata byggnadskroppar.

Höjden är i huvudsak 4 våningar.
Parkering får anordnas i p-däck under bostadsgårdarna.
Planen förutsätter vissa mindre justeringar av gång- och cykelvägar på Asplundsgatan och Södra Drottninggatan.

Förslag på sidor