Fördjupad översiktsplan Lyckorna

Fördjupad översiktsplan för Lyckorna

Områdesbestämmelser för hantering av bebyggelse inom del av Lyckornaområdet.

I den fördjupade översiktsplanen finns beskrivning och program som underlag för områdesbestämmelser.

Intresset för att bygga om och bygga nytt inom Lyckornaområdet är stort. I området finns kulturhistorisk och värdefull bebyggelsemiljö, förändring ska ske under stor hänsyn till dessa bevarandeintressen.

För att hindra olämpliga förändringar och för att i ett tidigt skede klargöra var och hur en exploatering kan ske har kommunen upprättat områdesbestämmelser inom del av Lyckorna.

Lyckorna

Lyckorna

Förslag på sidor