Fördjupad översiktsplan Uddevalla

Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa hur mark och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen kommer att vara relativt detaljerade medan andra delar är mer av en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga.

Staden kommer att växa inifrån och västerut. En förutsättning är att hamnen och de andra verksamheterna flyttar från de centrala delarna av staden och längre ut till Sörvik och Fröland. Planområdet har minskats och har E6 som gräns i väster förutom Torp köpcentrum som ingår i planområdet.

Del 1 - ställningstagande Pdf, 7.5 MB.

Del 2 - miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 7.2 MB.

Del 3 - övrigt, bilagor Pdf, 9.9 MB.

Kartor

Kartor - mark och vatten Pdf, 7.6 MB.

Kartor - bestämmelser och rekommendationer Pdf, 14.9 MB.

Övriga kartor Pdf, 21.4 MB.

Förslag på sidor