Stabsavdelningen

Stabsavdelningen ansvarar bland annat för stöd och samordningsprocesser samt säkerhet.

Stabsavdelningen består av fyra enheter:

 • Enheten för juridik och administration
 • Enheten för trygghet och samhällsskydd
 • Utvecklingsenheten
 • Enheten för samverkande överförmyndare samt Budget- och skuldrådgivning

Administrativt och juridiskt stöd

Enheten ger administrativt stöd till kommunalråden, kommunfullmäktige, valberedningen, vänortskommittén, moderbolaget, kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar. Andra arbetsuppgifter är utredningar och förvaltning av kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. Kommunstyrelsens dataskyddshandläggare finns också inom enheten.

Enheten har också en kommunjurist som arbetar med överklagande av komm unfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut samt företräder kommunen vid tvister inför domstol. Vidare arbetar juristen med intern konsultation samt utbildning.

Försäkringsverksamhet

Enheten ansvarar för upphandling av försäkringsförmedlare och handlägger kontakterna med de försäkringsbolag som kommunen ingått avtal med.

Enheten handlägger :

 • Kommunförsäkring (egendom, ansvar m.m.)
 • Olycksfall
 • Motorfordon
 • Tjänsteresor
 • VD/Styrelseförsäkring
 • Konst- och utställningsförsäkring

Personalförsäkringar handläggs av HR avdelningen.

Kommunarkiv

Kommunarkivet tar emot, vårdar och förvarar handlingar från hela kommunen som ska bevaras för framtiden.

Valkansli

Valnämndens kansli med registratur, sekretariat och ärendeberedning finns inom enheten.

Enheten för trygghet och samhällsskydd tillhör kommunledningskontoret och arbetar på uppdrag från kommundirektören. Enheten startade i januari 2021 och har till uppgift att leda och samordna kommunens kris-, säkerhet- och trygghetsarbete. Ansvarområdena är uppdelade i fem huvudsakliga fält:

 • Drogförebyggande
 • Informationssäkerhet
 • Krisberedskap och civilt försvar
 • Samhällstrygghet
 • Säkerhetsskydd
 • Verksamhetsskydd

Utvecklingsenheten leder, samordnar och kvalitetssäkrar kommunövergripande processer inom de tre hållbarhetsperspektiven samt det löpande arbetet med ständiga förbättringar. Enhetens medarbetare har strategiska ansvar inom bl.a. folkhälsa, demokrati, ÖK Idé, digitalisering, miljö, statistik, styrning och ledning, projektledning av infrastruktursatsningar samt uppföljning och analys. Tillsammans arbetar enheten med att skickliggöra kommunens verksamheter och politiken med beslutsunderlag av hög kvalitet och med effektiv ärendeberedning.

Utvecklingsenheten ska stärka förutsättningarna för de kommunala verksamheterna att utföra sina kärnuppdrag med fokus på samverkan, likvärdighet och utveckling.

Samverkande överförmyndare

Uddevalla kommun samverkar avseende överförmyndarens ärenden med Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner genom ett samverkansavtal. Handläggningen av ärendena sker av tjänstemän på kontoret i Uddevalla.

Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över de ställföreträdarskap som finns i kommunen (legala förmyndare, förordnade förmyndare, gode män och förvaltare).

Budget- och Skuldrådgivningen

Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd utifrån just din situation.

 • Råd om hur din ekonomi behöver förändras
 • Hjälp till att utforma en budget
 • Råd med fokus på dina skulder
 • Information och hjälp med ansökan om skuldsanering

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se