Myndighet

Avdelningen ansvarar för information och rådgivning samt myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll och handläggning enligt framförallt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Avdelningen ansvarar också för kartor och framställer kartor, upprättar fastighetsförteckningar och utför kart- och mätningstjänster inom kommunala verksamheter och åt allmänheten.

Bygglov och administration

Enheten har till uppgift att svara för:

  • Prövning och tillsyn enligt bygglagstiftning
  • Prövning lagstiftning för bostadsanpassningsbidrag

Miljökontoret

Enheten har till uppgift att svara för:

  • Prövning och tillsyn enligt miljölagstiftning
  • Prövning och tillsyn enligt livsmedelslagstiftning

Kart och mät

Enheten har till uppgift att svara för:

  • Kart- och mätningstjänster
  • Adress- och byggnadsregister
  • Upprättande av fastighetsförteckningar

Lantmäterimyndigheten

I Uddevalla har vi en kommunal lantmäterimyndighet som tillhör Socialtjänsten för att förhindra jäv. Den kommunala lantmäteriverksamheten ansvarar för lantmäteriförrättningar och rådgivning, plansamråd vid detaljplaner, fastighetsbildning, registrering av förändringar i fastighetsindelning, plan-, adress- och byggnadsregister.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor