Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången. I flerbostadshus, kontorsbyggnader, skolor och liknande ska kontrollen därefter göras återkommande.

Ventilationskontrollen ska säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant och det är byggnadens ägare som ska se till att kontrollen utförs.

Kontrollintervall

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader ska kontrolleras vart tredje år, oavsett typ av ventilationssystem.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande ska kontrolleras vart tredje år om ventilationen är en fläktventilation med både frånluft och tilluftsflöde som är fläktstyrt. Om enbart frånluften är fläktstyrd ska kontrollen göras vart sjätte år.
  • En- och tvåbostadshus ska kontrolleras i en installationsbesiktning innan ventilationssystemet tas i bruk, därefter krävs ingen återkommande kontroll.

Återkommande kontroller

Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i ett protokoll. Kontrollanten ska därefter lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till myndighetsavdelningen. Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäckts åtgärdas omgående.

Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Byggnadens ägare får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Kontrollanten ska efter kontrollen utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden så att det är lätt för alla som jobbar eller bor i byggnaden att ta del av resultatet.

Kommunens roll

Myndighetsavdelningen ska övervaka att byggnadens ägare åtgärdar de eventuella brister som kommit fram vid ventilationskontrollen. Om bristerna inte rättas till kan samhällsbyggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Mer om ventilation och ventilationssystem>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor