Hygienlokaler

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där man bedriver hygienisk behandling som till exempel massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering, hårvård, håltagning med flera. Det är miljökontoret som har tillsyn över dessa verksamheter.

Krav på anmälan

Om du ska starta en verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som medför en risk för blodsmitta eller annan smitta ska du göra en anmälan till oss på kommunens miljökontor.

Observera att stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta omfattas av anmälningsplikten. Med begreppet ”annan smitta” avses alla typer av smittämnen (virus, svamp, bakterier) som kan smitta en människa och orsaka infektioner. Det innebär att till exempel användning av rakkniv mot huden och håltagningspistol omfattas av kravet på anmälan.

Du är anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Är du är osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Behandlingar som omfattas av kraven på anmälan

Om din verksamhet erbjuder någon av följande behandlingar behöver du göra en anmälan till miljökontoret;

 • Tatuering
 • Kosmetisk tatuering (ex microblading), pigmentering, permanent make up
 • Microneedling
 • Piercing (med eller utan håltagningspistol)
 • Öronhåltagning med håltagningspistol, även med steril kassett, exempelvis "Blomdahls"
 • Rakning med kniv, rakhyvel eller rakblad mot huden.
 • Fotvård, där skalpell, credoblad eller annat stickande eller skärande instrument används
 • Nagelvård/manikyr där stickande eller skärande instrument används
 • Annan behandling som innebär att huden penetreras med hjälp av ett stickande eller skärande instrument
 • Våtkoppning (Hijama)
 • Akupunktur (som utförs av ej legitimerad personal)

Användande av rakapparat, trimmer eller liknande omfattas inte.

Estetiska, kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar innebär bland annat att verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, exempelvis botoxinjektioner och fillers, ska anmäla sin verksamhet och betala avgift till inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är ansvarig tillsynsmyndighet. Mer finns att läsa på IVO:s hemsida.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO.s hemsida>>

Frisörer

Frisör är en hygienverksamhet som miljökontoret har tillsynsansvar över. Syftet med tillsynen är att kontrollera att lagstiftningen efterlevs.

En frisör omfattas bland annat av miljöbalkens regler som innebär att verksamheten ska arbeta förebyggande mot olägenhet för miljön och människors hälsa. Det innebär exempelvis att verksamheten ska ha goda rutiner för exempelvis hygien, smittskydd, avfall, ventilation, städning, rengöring och kemikaliehantering.

Frisörer och andra yrkeskategorier som omfattas av miljöbalken och använder sig av stickande eller skärande verktyg eller steril håltagningspistol i sin verksamhet, omfattas av anmälningsplikt av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Solarier

Solarier är en anmälningspliktig verksamhet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Om du tänker öppna ett solarium, där allmänheten är kund, så måste du först anmäla din verksamhet till miljökontoret. Anmälan ska göras både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Du som driver en solarieverksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter till exempel smitta och brännskador. Det innebär att du ska ha rutiner för hygien och smittskydd, godkänt bortforslande av farligt avfall så som lysrör, kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, rutin för hantering av klagomål från kunder med mera. Egenkontrollen bör även innefatta rutiner för kontroll av lokalens ventilationssystem.  

Så anmäler du din verksamhet

Om du planerar att öppna en verksamhet som är anmälningspliktig, ska du skicka in din anmälan till miljökontoret minst sex veckor innan du ska starta verksamheten. Du hittar blankett eller e-tjänst för anmälan under mer information nederst på sidan.

Om din verksamhet förändras, flyttas, utökas, upphör, ändrar fakturaadress eller om någon annan tar över verksamheten, ska du kontakta miljökontoret om ändringen så fort som möjligt.

Om du startar eller driver verksamhet som ska anmälas enligt miljöbalken, utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, smittskydd, hygien och kemikaliehantering. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Genom att ha dokumenterade rutiner blir det lättare för personalen att utföra kontrollen samtidigt som det blir lättare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner samt vem som ansvarar för dessa. Det blir också lättare att redovisa egenkontrollen för miljökontoret.

Mer information om egenkontroll och vilka krav som finns, hittar du vid nedanstående länkar.

Miljökontoret utför även platsbesök på de verksamheter som inte omfattas av anmälningsplikten, för att kontrollera att man arbetar effektivt för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor