Hygienlokaler

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där man bedriver hygienisk behandling som till exempel massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering, hårvård med flera. Det är samhällsbyggnad, enheten för miljötillsyn som har tillsyn över dessa verksamheter. 

Anmälningsplikt

Om du ska starta en verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som medför en risk för blodsmitta eller annan smitta ska du göra en anmälan till oss på samhällsbyggnad.

Observera att stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta omfattas av anmälningsplikten sedan 2021. Det innebär att till exempel användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare, på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta - nu omfattas av kravet på anmälan. Du är anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Är du är osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Verksamheter som omfattas av anmälningsplikt

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är;

  • Fotvård
  • Tatuering
  • Piercing
  • Akupunktur
  • Microneedling
  • Microblading
  • Vitamininjektion
  • Solarium

Estetiska, kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar innebär bland annat att verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, exempelvis botoxinjektioner och fillers, ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är ansvarig tillsynsmyndighet. Mer om vilka behandlingar det gäller finns att läsa på IVO:s hemsida.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO.s hemsida>>

Frisörer

Frisöryrket är en hygienverksamhet som enheten för miljötillsyn på samhällsbyggnad har tillsynsansvar över. Syftet med tillsynen är att kontrollera att lagstiftningen efterlevs.

En frisör omfattas bland annat av miljöbalkens regler som innebär att verksamheten ska arbeta förebyggande mot olägenhet för miljön och människors hälsa. Det innebär exempelvis att verksamheten ska ha goda rutiner för exempelvis hygien, smittskydd, avfall, ventilation, städning, rengöring och kemikaliehantering.

Enligt Uddevalla kommuns taxa för avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken omfattas frisörer av årsavgift, vilket innebär att en tillsynsavgift på 0,75h tas ut varje år med ett tillsynsintervall vart 5:e år.

Frisörer och andra yrkeskategorier som omfattas av miljöbalken och använder sig av stickande eller skärande verktyg i sin verksamhet, omfattas även av anmälningsplikt av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det innebär att den 1 september 2021 ska alla stickande och skärande verksamheter ha anmält sin verksamhet till oss. Se information ovan om ändrad anmälningsplikt.

Solarier

Solarier är en anmälningspliktig verksamhet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Om du tänker öppna ett solarium, där allmänheten är kund, så måste du först anmäla din verksamhet till samhällsbyggnad. Anmälan ska göras både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Du som driver en solarieverksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter till exempel smitta och brännskador. Det innebär att du ska ha rutiner för hygien och smittskydd, godkänt bortforslande av farligt avfall så som lysrör, kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, rutin för hantering av klagomål från kunder med mera. Egenkontrollen bör även innefatta rutiner för kontroll av lokalens ventilationssystem.  

Så anmäler du din anläggning

Om du planerar att öppna en verksamhet som är anmälningspliktig, ska du skicka in din anmälan till samhällsbyggnad minst sex veckor innan du ska starta verksamheten. Du hittar blankett eller e-tjänst för anmälan under mer information nederst på sidan.

Om din verksamhet förändras, flyttas, utökas, upphör, ändrar fakturaadress eller om någon annan tar över verksamheten, ska du kontakta samhällsbyggnad om ändringen så fort som möjligt.

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, smittskydd, hygien och kemikaliehantering. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Genom att ha dokumenterade rutiner blir det lättare för personalen att utföra kontrollen samtidigt som det blir lättare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner samt vem som ansvarar för dessa. Det blir också lättare att redovisa egenkontrollen för tillsynsmyndigheten

Mer information om egenkontroll och vilka krav som finns, hittar du vid nedanstående länkar.

Enheten för miljötillsyn utför även platsbesök på de verksamheter som inte omfattas av anmälningsplikten, för att kontrollera att man arbetar effektivt för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00