Hygienlokaler

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där man bedriver hygienisk behandling som till exempel massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering, hårvård med flera. Det är samhällsbyggnad, enheten miljötillsyn som kontrollerar dessa verksamheter. Andra verksamheter som samhällsbyggnad kontrollerar är bassängbad och solarier.

Anmälningsplikt

Om du funderar på att starta en ny hygienisk verksamhet eller byta lokal för befintlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till oss. Anmälningsplikten gäller de hygieniska verksamheter som i sin behandling använder stickande eller skärande verktyg. Det beror på att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta. Om du har en hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta behöver du inte göra en skriftliga anmälan. Det gäller exempelvis frisörer och massörer. Din verksamhet omfattas däremot av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken.

Bassängbad och solarier är andra verksamheter som är anmälningspliktiga.

Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kontakta samhällsbyggnad.

Om du planerar att öppna en verksamhet som är anmälningspliktig, ska du skicka in din anmälan till samhällsbyggnad minst sex veckor innan du ska starta verksamheten. Blanketter att fylla i finns under mer information nederst på sidan.

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är;

  • Tatuerare
  • Piercare
  • Akupunktörer
  • Fotvårdare
  • Bassängbad
  • Solarier

Exempel på icke anmälningspliktiga verksamheter är;

  • Frisörer
  • Massage
  • Nagelskulptering
  • Diatermi

Bassängbad

Bassängbad är också en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, vilket gäller alla bad som upplåts till allmänheten, till exempel badtunna, floatingtankar.

Om du driver ett bassängbad ska du genom din egenkontroll veta att vattenkvaliteten är god, och rapportera till tillsynsmyndigheten om vattenkvaliteten försämras så att olägenheter för människors hälsa eller miljön kan uppstå. Den som ansvarar för verksamheten ska ha kunskap om reningsanläggningarnas effektivitet och rutiner för att ta hand om föroreningar i vattnet.

Solarier

Solarier är en anmälningspliktig verksamhet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Om du tänker öppna ett solarium, där allmänheten är kund, så måste du först anmäla din verksamhet till samhällsbyggnad. Anmälan ska göras både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Du som driver en solarieverksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter till exempel smitta och brännskador. Det innebär att du ska ha rutiner för hygien och smittskydd, godkänt bortforslande av farligt avfall så som lysrör, kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, rutin för hantering av klagomål från kunder med mera. Egenkontrollen bör även innefatta rutiner för kontroll av lokalens ventilationssystem.  

Egenkontroll

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, smittskydd, hygien och kemikaliehantering. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Genom att ha dokumenterade rutiner blir det lättare för personalen att utföra kontrollen samtidigt som det blir lättare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner samt vem som ansvarar för dessa. Det blir också lättare att redovisa egenkontrollen för tillsynsmyndigheten

Mer information om egenkontroll och vilka krav som finns, hittar du vid nedanstående länkar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00