Fastighetsägare

Du som är ägare till flerbostadshus eller bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha en bra kontroll över din verksamhet, det tjänar alla på. Samtidigt som du får bättre kontroll minskar riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa.

Det finns många fördelar med att ha en god egenkontroll. En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde och i en fastighet där människor mår bra och trivs stannar hyresgästerna kvar och slitage och underhållsbehov minskar ofta.

Exempel på riskområden som du som fastighetsägare bör ha koll på är buller, fukt och mikroorganismer, legionella, radon, skadedjur och ohyra, störande lukt, kemikalier, cisterner, temperatur och drag samt ventilation.

Regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minimera kostnaderna. Genom att du som är ansvarig vet vad som ska göras i en viss situation, till exempel vid en vattenskada, kan problemen ofta begränsas och oväntade kostnader undvikas. Regelbunden genomgång av fastigheten ger bättre framförhållning vad gäller stora och oundvikliga kostnader till exempel vid stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem. Detta kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

Dokumentation underlättar

En väl genomtänkt dokumentation underlättar bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen är en bra hjälp för att kunna visa upp att man följer de krav som ställs från myndigheter.

Information till boende

Något som faller utanför den lagstadgade egenkontrollen, men som kan vara minst lika viktigt för att förebygga och lösa många problem, är dialogen med de boende. Genom tydlig information och god kommunikation kan de boende förstå fastighetsägarens agerande i olika situationer och känna att de och deras problem tas på allvar.

Mer information om egenkontroll och vilka krav som finns, hittar du i nedanstående länk.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor