Sanering av PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn för flera konstgjorda ämnen med liknande egenskaper och är ett av de farligaste miljögifterna. PCB användes förr bland annat i fogmassor, halkfria golvmassor, isolerrutor samt i kondensatorer i lysrörsarmaturer och kan fortfarande finnas kvar i byggnader uppförda eller ombyggda under 1956-1972.

Trots att användningen av PCB förbjöds 1972 finns det fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid. PCB kan ge långsiktiga hälsoeffekter som försvagat immunförsvar, påverkad fortplantningsförmåga och påverkan på det centrala nervsystemet.

Vem är ansvarig?

Ägare till en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering åren 1956-1973 ska undersöka om massan är en PCB-produkt och redovisa resultatet till samhällsbyggnad. Som PCB-produkt räknas material som innehåller mer än 50 mg/kg PCB.

Inventering och sanering

Alla byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 omfattas av krav på inventering och sanering av PCB (förutom en- och tvåfamiljshus). Enligt gällande lagstiftning ska inventering och sanering av höga halter PCB redan vara gjorda. Har du inte inventerat ska detta göras snarast. Inventering och sanering av PCB ska göras av behörig person.

Fogmassor och golvmassor

För en professionell inventering av PCB-förekomst behöver en konsult med kunskap om sådana inventeringar anlitas. På Svenska fogbranschens hemsida finns en förteckning över konsulter. Borttagning av PCB-haltiga fog- och golvmassor ska ske på ett sådant sätt att spridning av PCB minimeras.

Om halter över 500 ppm (mg/kg) påträffats i fog eller halkskyddad golvmassa ska sanering redan vara gjord. Om halter mellan 50-500 ppm (mg/kg) påträffats ska sanering ske senast i samband med ombyggnad eller rivning.

Övriga PCB-haltiga byggvaror

Övriga byggvaror, såsom isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB ska dokumenteras och märkas upp. Vid rivning eller ombyggnation ska de PCB-haltiga byggvarorna tas om hand och lämnas som farligt avfall.

Transportör och omhändertagande

Kontrollera att den transportör du anlitar för bortforsling av material har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för transport av PCBhaltigt avfall. Det är du som ansvarar för att transportdokument och kvitton finns. Allt PCB-haltigt avfall ska skickas för destruktion genom förbränning vid hög temperatur. 

Anmälan

Sanering av PCB är en anmälningspliktig verksamhet. Detta innebär att en anmälan om sanering ska skickas in till oss på miljökontoret senast tre veckor innan sanering påbörjas.

Anmälningsblankett hittar du under Mer information.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor