Avfall för företagare

Du som har en verksamhet eller ett företag är ansvarig för hanteringen av ditt avfall. För avfall som uppkommer i en verksamhet gäller andra regler för omhändertagande än för det avfall som uppstår i hemmet.

Det finns en hel del regler för avfall, återvinning och avfallstransporter som gäller dig som är företagare. Kontakta gärna oss i kommunen om du undrar vad som gäller för avfall i din verksamhet.

Hämtning av avfall

Beroende på mängden avfall kan det lättaste vara att skaffa ett eget avtal med ett renhållningsföretag (transportör) som kommer och hämtar avfallet. Mindre mängder kan dock vara smidigare att ta hand om själv, förutsatt att man följer de regler som finns. Avfall lämnas på våra återvinningscentraler på Havskuren i Uddevalla eller på Aröd i Ljungskile.

Återvinningskort för företag

Vid varje besök på en återvinningscentral ska du använda återvinningskortet för företag. Företagskort får endast användas av anställda i företaget.

Alla företag och hushåll i kommunen kan ansöka om passerkort för tillträde att lämna sorterat grovavfall på våra återvinningscentraler. Varje företag får ett första passerkort kostnadsfritt. Passerkortet gäller för företag i Uddevalla kommun. Företag betalar för varje besök enligt gällande renhållningstaxa.

Här kan du se återvinningsstationer och återvinningscentraler på karta>>

Vad gäller för avfallet?

Från och med 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall, det vill säga matavfall. Det innebär bland annat att om du har avfall som består av en förpackning med innehåll i, till exempel bioavfall, ska du tömma förpackningen på dess innehåll. Både bioavfallet och förpackningen ska sorteras ut och förvaras skiljt från annat avfall. På så sätt kan bioavfallet tas om hand på ett bättre sätt och materialåtervinningen av förpackningar kan förbättras.

Avfall med producentansvar

Du som företagare får inte lämna avfall med producentansvar (exempelvis papper, plast- eller metallförpackningar) på en återvinningsstation - dessa är till för boende i närområdet. Istället kan du anlita ett företag som hämtar avfallet hos dig, eller själv lämna avfallet på våra återvinningscentraler på Havskuren i Uddevalla eller på Aröd i Ljungskile. Eventuellt kan fastighetsägaren redan ha ordnat med tunnor för dessa fraktioner och borttransport men kontrollera då att det inte gäller endast för de boende i samma fastighet.

För dessa typer av avfall gäller producentansvar:

 • Förpackningar (plast, papper, kartong, glas, metall)
 • Returpapper (tidningar, reklamblad)
 • Elektriska och elektroniska produkter (med sladd eller batteri)
 • Däck
 • Bilar

Mer information om hur du sorterar ditt avfall (med producentansvar) finns på Uddevalla Energis hemsida.

Farligt avfall

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Det ska förvaras så att spill och läckage inte kan nå mark, vatten eller avlopp. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall exempelvis elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå.

Rapportera farligt avfall

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall har skyldighet att anteckna vissa uppgifter om det farliga avfallet och rapportera in antecknade uppgifter i ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Reglerna om rapportering av farligt avfall började gälla 1 november 2020, och gäller alla verksamheter som:

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall.

Naturvårdsverkets rapportering av farligt avfall>>

Observera att uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret inte ersätter de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Transportera farligt avfall

Om du transporterar avfall från egen verksamhet behöver du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen om mängden avfall som ska transporteras överskrider 100 kilogram eller 100 liter farligt avfall per år. Om transporten innehåller kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor, cyanid, kadmium eller PCB-produkter krävs alltid tillstånd oavsett mängd.

Transporterar du mindre mängder än 100 kilogram eller 100 liter farligt avfall per år, räcker det att göra en anmälan till länsstyrelsen. För vissa transporter av farligt avfall från egen verksamhet finns undantag från anmälningsplikten, det gäller om det inte är en normal och regelbunden förekommande transport.

Både tillstånd och anmälan gäller i fem år.

Vid transport av farligt avfall inom Sverige ska ett transportdokument upprättas med uppgifter om avfallsslag, mängd, vem som lämnar avfallet och vem som är mottagare. Dokumentet ska undertecknas av avfallslämnaren.

Läs mer om transport av avfall hos Länsstyrelsen>>

Exempel på farligt avfall

 • Batterier
 • Spillolja
 • Oljefilter
 • Oljeförorenade trasor och trassel
 • Innehållet i olje- och slamavskiljare
 • Förbrukade tvättvätskor och avfettningsmedel
 • Lysrör, glödlampor, lågenergilampor
 • Kemikalierester inklusive färgrester
 • Elartiklar
 • Riskavfall
 • Asbest

Riskavfall är ett farligt avfall som kan orsaka skada genom att vara stickande och skärande eller som är smittförande. Verksamheter som exempelvis använder rakblad eller nålar ska ta hand om dessa på ett sätt som minimerar risken. Man kan skaffa avtal med ett företag som har tillstånd att ta hand om avfallet.

Stickande och skärande avfall ska förvaras i ett kärl som avfallet inte kan punktera, exempelvis metall. Innan det lämnas vidare bör det märkas med informationen att det är stickande och skärande.

I butiker och andra livsmedelsverksamheter kan det uppstå stora mängder överblivna "blöta" produkter, som mjölk- och juicepaket eller olja. Det är viktigt att denna vätska inte slängs i de vanliga sopkärlen utan tas om hand på ett bra sätt. Annars riskerar vätskan att spridas både på plats och utmed renhållningsbilens väg och ge dålig lukt och andra problem. Det finns retursystem för denna typ av avfall. Olja kan till exempel lämnas till företag som återvinner fett.

Allt bygg- och rivingsavfall ska nu sorteras på byggarbetsplatsen.

Läs mer om bygg- och rivningsavfall>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor