Planer och styrande dokument

Skollag

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras barns, elevers och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter. Skollagen beskriver också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten . Skollagen beslutas av riksdagen.

Läs skollagen

Läroplan

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läs Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till lag. Barnkonventionen är inkorporerad i svensk lag och började gälla 1 januari 2020.

Konventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Läs Barnkonventionen

Förslag på sidor