Spångegärdet, HE 134

Detaljplanen vann laga kraft 7 februari 2006

Detaljplanen föranleds av en planerad ombyggnad av väg 44 mellan Tavlegatan i väster och "tunnlarna" i öster. I anslutning till planområdet finns idag trevägskorsningar mellan väg 44 och Frölandsvägen respektive Kurverödsleden på relativt kort avstånd från varandra. Ambitionen är att i samband med ombyggnaden av 44:an stänga korsningen med Frölandsvägen och etablera en fyrvägskorsning (med cirkulationsplats) i nuvarande korsningen med Kurverödsleden. Denna korsning skulle då komma att utgöra infart till Frölandsområdet. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av - och därefter säkerställa - att en sådan ny väganslutning kan komma till stånd.

Förslag på sidor