Lyckorna 2:166, LJ 135

Detaljplanen vann laga kraft 10 januari 2008

Planområdet föreslås styckas i 6 villatomter. Norr om Hasselbladsvägen anläggs en parkering med ca 8 bilplatser. I översiktsplanen för Lyckorna är angivet att området kan förtätas, men att detaljplaneprövning erfordras.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00