Lyckorna 2:249, LJ 140

Detaljplanen vann laga kraft 3 januari 2013

Planområdet ligger vid Treklöverhemmet längst in på Treklövervägen i Lyckorna.
Planen syftar till att möjliggöra fem nya villatomter samt en utbyggnad av Treklöverhemmet.

Planområdet utgörs av fastigheten Lyckorna 2:249 som ligger cirka 600 meter in på Treklövervägen från infarten från Lyckornavägen. På fastighetens nedre västra branta del ligger Treklöverhemmet och på den plana, obebyggda övre delen av fastigheten finns idag endast en uttjänt förrådsbyggnad och tillfälliga biluppställningsplatser. Planområdets areal är cirka 11.000 kvadratmeter.

Förslag på sidor