Lyckorna 2:249, LJ 140

Detaljplanen vann laga kraft 3 januari 2013

Planområdet ligger vid Treklöverhemmet längst in på Treklövervägen i Lyckorna.
Planen syftar till att möjliggöra fem nya villatomter samt en utbyggnad av Treklöverhemmet.

Planområdet utgörs av fastigheten Lyckorna 2:249 som ligger cirka 600 meter in på Treklövervägen från infarten från Lyckornavägen. På fastighetens nedre västra branta del ligger Treklöverhemmet och på den plana, obebyggda övre delen av fastigheten finns idag endast en uttjänt förrådsbyggnad och tillfälliga biluppställningsplatser. Planområdets areal är cirka 11.000 kvadratmeter.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

LJ140_Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

LJ140_Geomf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

LJ140_Samrredo.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00