Klockaren 4, Ä1104

Detaljplanen vann laga kraft 27 oktober 2005

Ändring av en befintlig detaljplan. Ändringen avser att återskapa byggrätt för befintliga bostadshus och göra en delning av fastigheten möjlig.

Byggrätten i gällande detaljplan ersätts med byggrätt för befintliga bostadshus vilka kan renoveras med varsamhet i enlighet med rekommendationerna i kommunens kulturmiljövårdsprogram.

Förslag på sidor