Snöupplag

Om du skottar, plogar eller på annat sätt flyttar på snö och vill göra dig av med den så är snön ett avfall. De särskilda regler som gäller för att lägga upp avfall kan därför gälla även dig som vill lägga upp ett större lager av snö.

Denna information riktar sig till dig som hanterar större mängder snö eller snö från förorenade ytor.

Snö kan vara förorenad

Snö kan innehålla föroreningar och skräp beroende på varifrån snön kommer. Om snön kommer från högtrafikerade vägar eller centrala delar i staden måste du räkna med att snön är förorenad. Snö från villaområden och på landsbygden är vanligtvis fria från föroreningar

Krävs tillstånd för att lägga upp snö?

Att lägga upp snö kallas miljöfarlig verksamhet i miljöbalken. Det är viktigt att ett sådant upplag placeras på en lämplig plats där den gör så lite intrång i mark- eller vattenområde som möjligt. Om snö lagras på en olämplig plats kan tillsynsmyndigheten agera genom att till exempel fatta beslut om förelägganden om försiktighetsmått eller förbud.

Att tillfälligt lagra snö kräver normalt inte tillstånd eller någon anmälan. En plats som är avsedd, anpassad och iordningsställd för att lagra snö kan dock ses som en anläggning och därför bli tillstånds- eller anmälningspliktig. Hör av dig till vårt kontaktcenter om du vill göra i ordning en sådan plats.

Att välja plats för att lagra snö

När du ska välja en plats för snöupplag behöver du ta hänsyn till avrinningsförhållanden och markens genomsläpplighet. Marken under ett snöupplag bör ha sådana egenskaper så att smältvattnet inte allt för snabbt når grundvatten eller vattendrag.

I vissa fall bör en geologisk markundersökning göras innan platsen för upplaget väljs ut. En sådan utredning bör alltid göras om du vet att du ska lagra större mängder förorenad snö. För upplag av mindre mängder snö, eller om du vet att snön inte är förorenad, är det inte skäligt att bekosta en geologisk undersökning.

Tänk alltid på följande när du väljer plats för att lagra snö:

  • Välj ett område där det finns möjlighet att eventuella föroreningar stannar kvar i marken. Marken under upplaget ska ha en lagom genomsläpplighet. Är marken för grovkornig (sand) så infiltrerar smältvatten för snabbt och föroreningar kan rinna igenom till grundvatten eller närliggande vattendrag. Är marken under upplaget för tät (lera eller hårdgjorda ytor som asfalt) kan smältvattnet inte infiltrera alls utan rinner uppe på ytan och föroreningar kan på detta sätt snabbt nå dagvatten eller närliggande vattendrag.

  • Marken bör dessutom vara plan för att få långsammare avrinning från området.

  • Skyddsavstånd måste hållas till vattendrag och vattenbrunnar.

  • Tänk på trafiksäkerheten ur ett barnperspektiv. Barn tycker om att leka i snöhögar, vilket kan medföra risker vid transporter av snö.

  • Transporter av snö kan också orsaka bullerstörningar om det finns boende i närheten av området.

  • Undersök om det kan finnas andra aspekter att ta hänsyn till vid lokaliseringen, tillexempel naturvärden, särskilda friluftsvärden eller kulturvärden som exempelvis gravfält.

  • Inhämta godkännande från markägare och eventuellt väghållare i god tid.

  • Tippområdet ska varje vår städas upp från skräp, grus och annat.

Städa bort skräp

När snön smälter bort ska platsen städas. Om skräp som fanns i snön får ligga kvar kan det betraktas som nedskräpning.

Dumpa snö i vatten är förbjudet

Att dumpa snö i sjö eller vattendrag är förbjudet. Ur miljösynpunkt är det bättre att lagra snö på land än i vatten. Då kan eventuella föroreningar från snön stanna i marken, och risken att de sprids vidare minskar. I särskilda fall kan dispens för att dumpa snö i vatten ges av Länsstyrelsen.

Synpunkter på snöupplag

Om du som privatperson har synpunkter på snöhögar i ditt grannskap kan du vända dig till vårt kontaktcenter och lämna in ärendet som ett klagomål.


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Ikon dokument/fil

Information om snölagring (för utskrift)

information snölagring.pdf Pdf, 224.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor