Schaktmassor

Schaktmassor är massor av lera, sand, jord eller andra markmaterial som kan bli över vid ett byggprojekt, ett vägbygge eller liknande. Det kostar pengar att lägga sådant avfall på deponi. Schaktmassor kan vara lämpliga att återanvända som fyllnadsmaterial, men bara om massorna inte är förorenade och kan påverka marken på ett negativt sätt.

Om du blir erbjuden gratis eller billiga fyllnadsmassor, exempelvis från pågående byggprojekt, finns det några saker du måste veta om du tänker ta emot schaktmassor och använda på din fastighet.

1. Ett användningsområde/syfte

Det måste finnas ett syfte med att ta emot massorna, exempelvis att du tänkt bygga eller anlägga något (det ska finnas ett anläggningsändamål) och att du annars skulle ha använt ett annat nyinköpt/jungfruligt material. Om du inte har för avsikt att använda schaktmassorna ska du inte ta emot dem.

2. Anmälan eller tillstånd

För att ta emot massor kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöbalken. Schaktmassor som ska återanvändas för ett särskilt ändamål på annan plats än där de schaktades utgör ”avfall för anläggningsändamål”. Om massorna inte används till ett särskilt ändamål utan läggs upp och lagras är det istället en deponiverksamhet. Se upp så du inte oavsiktligt startar upp en olaglig deponi.

Läs mer om att göra en anmälan eller söka tillstånd enligt miljöbalken>>

Det kan också krävas marklov om du förändrar markens höjd.

Läs mer om marklov>>

3. Förorenade massor

Massorna kan vara förorenade eller innehålla andra ämnen som inte är lämpliga på platsen där du tänkt använda massorna. Den som lämnar massor har ett ansvar att redovisa att de är rena eller vilka föroreningar de innehåller. Även du som planerar att använda massor är ansvarig för att känna till innehållet i massorna.

Du ska inte ta emot förorenade massor. Om du använder förorenade schaktmassor kan du bli skyldig att ta bort massorna, vilket kan bli dyrt. Du kan också bli ansvarig för eventuella skador de orsakar, till exempel förorening av en vattenbrunn, vattendrag och liknande. Se också till att materialet du tar emot är fritt från annat avfall som armeringsjärn, kablar, plast, isolering eller liknande.

Det är större risk att massorna är förorenade om de kommer från exempelvis:

  • ett vägbygge eller schaktning av vägbankar, banvallar eller bangårdar,
  • stadsmiljö,
  • en besprutad åker,
  • en fastighet där det har funnits en industri,
  • en fastighet där man har tankat olja, bensin, diesel och liknande,
  • en plats där det har inträffat olyckor som oljespill eller brand,­
  • en fastighet där det har funnits avfallsupplag, kemikalieförvaring, cisterner eller oljeavskiljare.

Finns det risk att massorna är förorenade ska leverantören av massorna ta prov i lämplig omfattning och på lämpliga parametrar. Provtagningen ska göras på den plats där massorna grävs upp. Vi rekommenderar att ni kontaktar miljökontoret innan provtagningen genomförs för att stämma av att den görs på rätt sätt, annars kan provtagningen behöva göras om och det är kostsamt.

Läs mer om markundersökningar>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor