Kemikalier och riskinventering

Även om din användning av kemikalier är liten så bidrar den tillsammans med andras användning till stora utsläpp. Tyvärr är det svårt att sluta använda farliga kemikalier, men se till att du inte använder farliga kemikalier mer än nödvändigt.

Försök att ersätta kemiska produkter med mindre farliga produkter, när det är möjligt. Enligt miljöbalkens så kallade produktvalsprincip ska du som användare bedöma om samma resultat kan nås med en annan produkt som är mindre riskfylld eller helt ofarlig.

Hälso- och miljöinformation om kemikalier

För alla farliga kemikalier ska det finnas ett säkerhetsdatablad. Bladet innehåller en stor del av den information du behöver. I säkerhetsdatabladet finns information om ämnets farliga egenskaper, åtgärder vid oavsiktliga utsläpp, avfallshantering med mera. Säkerhetsdatablad ska du få av din återförsäljare. Säkerhetsdatabladen bör inte vara äldre än tre år för att vara aktuella och de ska vara på svenska.

För att få hjälp med riskutvärdering kan du använda Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. I PRIO finns information om ämnens hälso- eller miljöfarliga egenskaper. Där finns också hjälp för att utveckla inköpsrutiner, riskhantering med mera. Alla ämnen i PRIO har en prioriteringsnivå. De delas in i utfasningsämnen och riskminskningsämnen.

  • Utfasningsämnen har särskilt allvarliga egenskaper och en del av dem är redan förbjudna i olika användningar. Användningen av dessa ämnen ska så långt som möjligt upphöra. I EU:s kemikalielagstiftning Reach kommer dessa ämnen stegvis att bli föremål för tillståndsprövning.  
  • Riskminskningsämnen ska på grund av dess farliga egenskaper hanteras varsamt och med extra eftertanke. Bedöm hur stor risken är i din användning och överväg att byta ut mot andra ämnen.

Att komma igång med riskinventeringen

Några enkla råd:

  • Fundera kring om du använder alla dina kemikalier. Rensa ut de kemikalier som inte används.  
  • Se till att du har uppdaterade säkerhetsdatablad på alla dina kemikalier.  
  • Tänk på att risken med kemikalien består av två faktorer. Dels de inneboende egenskaperna hos kemikalien och dels det sätt som kemikalien används eller hanteras på.
  • Fundera kring vart de kemiska ämnena tar vägen. Avdunstar de till luften? Sköljs de ut i avloppet? Eller stannar de kvar i produkten?  
  • Om kemikalien endast är farlig för vattenlevande organismer och det i din hantering inte finns någon risk att kemikalien sprids till vatten är risken förmodligen liten.  
  • Granska säkerhetsdatabladets punkt 3 och sök på ämnesnamnet eller casnr i PRIO.

När du gjort detta kan du börja utarbeta en strategi för vilka ämnen du måste arbeta vidare med. Var systematisk och dokumentera arbetet för att undvika dubbelarbete.


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor