Kemikalier och riskinventering

Även om din användning av kemikalier är liten så bidrar den tillsammans med andras användning till stora utsläpp. Tyvärr kan det vara svårt att helt sluta använda farliga kemikalier, men se till att du inte använder dem mer än nödvändigt.

Enligt miljöbalkens så kallade produktvalsprincip ska du som användare bedöma om samma resultat kan nås med en annan produkt som är mindre riskfylld eller helt ofarlig. När det är möjligt ska du ska också ersätta kemiska produkter med mindre farliga produkter. Du har en skyldighet att ha kunskap om din kemikalieanvändning för att förebygga och minimera den negativa påverkan kemikalierna har på miljö och hälsa. En riskinventering är en bra start.

Hälso- och miljöinformation om kemikalier

För alla farliga kemikalier ska det finnas ett säkerhetsdatablad, det ska alla som använder produkten ha tillgång till. Se till att det finns i närheten av där produkten används och/eller digitalt. Säkerhetsdatablad ska du få av din återförsäljare. De bör inte vara äldre än tre år för att vara aktuella och de ska vara på svenska.

Bladet innehåller en stor del av den information du behöver för en säker användning av produkten. I säkerhetsdatabladet finns information om ingående ämnens farliga egenskaper, åtgärder vid oavsiktliga utsläpp, avfallshantering och annat som du behöver veta.

För att få hjälp med riskutvärdering kan du använda Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. I PRIO finns information om ämnens hälso- eller miljöfarliga egenskaper. Där finns också stöd för att utveckla inköpsrutiner, en säker hantering och att förebygga risker. Alla ämnen i PRIO har en prioriteringsnivå. De delas in i utfasningsämnen och riskminskningsämnen.

  • Utfasningsämnen har särskilt allvarliga egenskaper och en del av dem är redan förbjudna i vissa former. Användningen av dessa ämnen ska så långt som möjligt upphöra. I EU:s kemikalielagstiftning Reach kommer dessa ämnen stegvis att bli föremål för tillståndsprövning.  
  • Riskminskningsämnen ska på grund av dess farliga egenskaper hanteras varsamt och med extra eftertanke. Bedöm hur stor risken är i din användning och överväg att byta ut mot andra ämnen.

Att komma igång med riskinventeringen

Några enkla råd:

  • Fundera kring om du använder alla dina kemikalier. Rensa ut de kemikalier som inte används och, om det går, byt ut farliga kemikalier mot snällare alternativ.
  • Se till att du har uppdaterade säkerhetsdatablad på alla dina kemikalier.  
  • Tänk på att riskerna med produkten beror på två faktorer. Dels de inneboende egenskaperna hos kemikalien och dels det sätt som kemikalien används eller hanteras på. Om du inte kan undvika en farlig kemikalie helt, se över din användning av den och se om du kan minska riskerna på det sättet.
  • Fundera kring vart de kemiska ämnena tar vägen. Avdunstar de till luften? Sköljs de ut i avloppet? Eller stannar de kvar i produkten? Kan du göra något för att minska utsläppen?
  • Om kemikalien endast är farlig för vattenlevande organismer och det i din hantering inte finns någon risk att kemikalien sprids till vatten är risken förmodligen liten.  
  • Granska säkerhetsdatabladets punkt 3 och sök på ämnesnamnet eller casnr i PRIO.

När du gjort detta kan du börja utarbeta en strategi för vilka ämnen du måste arbeta vidare med. Var systematisk och dokumentera arbetet för att undvika dubbelarbete.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor