Språkutvecklande och skapande sagotema på Hovhultsskolan

Roligt, lärorikt, varierat och meningsfullt. Så sammanfattar elever och lärare på Hovhultsskolan sitt ämnesövergripande och språkutvecklande temaarbete kring sagor som genomfördes förra terminen med stöd av Skapande skola. Förstelärare Rasha Sultan berättar här om arbetet.

Tavla med reliefmotiv från sagor

En skolgemensam tavla med reliefmotiv från sagans värld hänger i Hovhultsskolans matsal.

På Hovhultsskolan har drygt 90% av eleverna ett annat modersmål än svenska. Därför arbetar personalen aktivt med språkutvecklande undervisning då vi ser att behovet utav detta är stort. Språket är en nyckel till lyckade studier och snabb integrering i samhället. Behärskandet av språket i både tal och skrift hjälper individen att förstå och internalisera undervisningen i samtliga ämnen.

Hovhultsskolan har under höstterminen arbetat med skapande skola som ett tematiskt arbete för hela skolan där alla våra verksamheter fick vara involverade i detta arbete. Varje verksamhet fick välja en klassisk saga som ett tema för att arbeta med innehållet på ett språkutvecklande samt åldersadekvat sätt. Vi arbetade bland annat med

 • Askungen,
 • Den fula ankungen,
 • Snövit,
 • Hans och Greta,
 • De tre små grisarna,
 • Bockarna Bruse,
 • Guldlock samt
 • Jack och bönstjälken.

Detta då majoriteten av dessa sagor är välkända i de flesta länder runt om i världen och elever kan utveckla en relation till språket när pedagogen läser dem med engagemang.

Syftet med arbetet var att ta ett gemensamt grepp och arbeta tematiskt över hela skolan med språkutvecklande undervisning i fokus.

Resurser för arbetet

Logopederna

Under höstterminen har vi haft ett samarbete med skollogopederna i syfte att inspirera personalen på skolan till olika språkutvecklande arbetssätt och modeller. Föreläsningarna som logopederna ansvarat för har bland annat handlat om att stärka och utveckla elevers ordförråd och språkliga förmåga.

I arbetet med exempelvis Hans och Greta i åk 2 använde lärarna sig av Ordskattsamlaren. Arbetssättet gick ut på att välja ut några ord och begrepp ur sagan som ansågs vara viktiga för att förstå innehållet i sagan. Eleverna fick sedan sortera orden i Ordskattsamlaren i grupper. De fick också arbeta med att para ihop ord och bild i grupp.

Kulturskolan

Vi har kombinerat undervisningen med estetiska uttryckssätt för att ge eleverna mer händelserika upplevelser. Några verksamheter valde att arbeta med drama tillsammans med en aktör från kulturskolan för att dramatisera innehållet av sagan. Andra verksamheter valde att arbeta med bild och form tillsammans med en pedagog från kulturskolan. Under detta tillfälle fick eleverna möjlighet att skapa reliefer som är inspirerade från den klassiska sagan som de arbetat med.

Modersmålslärarna

Eleverna fick möjlighet att arbeta med den klassiska sagan på modersmålet. Syftet var att öka förståelsen kring sagan. Arbetssätten varierades men de flesta läste sagan och pratade om innehållet på modersmålet.

Skolbibliotekarierna

Skolbibliotekarierna hade också en viktig roll i arbetet då de hjälpte oss med urval och inköp av böcker.


Konkreta exempel från undervisningen

 • Göra en gemensam bok om sagan.
 • Arbeta med olika begrepp, kopplad till sagan såsom liten, mellan, stor samt lägesord.
 • Fokus på att träna eleverna i att återberätta sagan. Fokusera på sagans struktur med hjälp av tillgänglig stödstruktur för eleverna.
 • Ämnesövergripande där vi arbetat med sagan i matte, svenska, bild samt engelska.
 • Arbeta med personbeskrivningar.
 • Arbeta med olika samarbetsövningar för att stimulera och utveckla ordförrådet.

Arbetssätt

Nedan beskriver vi mer ingående några språkutvecklande arbetssätt som vi arbetat med under projektet.

Textsamtal: Vi arbetade med gemensam och enskild läsning där vi aktivt arbetade med att öka ord- och begreppsförståelsen. Under samtalet använde vi oss av Ordskattsamlaren där vi gemensamt samlade på ord som eleverna tyckte var svåra. Samtalen kunde se olika ut, exempelvis så uttalade vi orden/ordet högt och långsamt, pratade om orddelar och deras betydelser, gemensamma definitioner efter diskussionen, samt att koppla orden till andra ord man redan kan.

Detta är viktigt att träna på då ordförrådet fortsätter växa, breddas och fördjupas genom hela livet och är starkt kopplat till den sociala och kulturella miljö barnet eller eleven vistas i. Eftersom många av våra elever befinner sig i en språklig sårbarhet ställer undervisningen i skolan högre språkliga krav än nivån eleven befinner sig på. Därför är det av vikt att hjälpa till med kategorisering av ord för att utöka ordförrådet.

Högläsning för att samtala om innehållet och utveckla den kommunikativa förmågan.

Genom att använda oss av högläsningen så ser vi en språkutveckling där eleverna får möjlighet att tränas i att utveckla talspråket, ordförrådet, uttrycka tankar samt att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga.

För att uppnå detta så ställde vi oftast öppna frågor såsom: Varför tror du att han var arg? Vi kunde även ställa värderingsfrågor såsom: Får man ta andras saker utan att fråga?

Att ställa frågor som öppnar upp för fler möjliga svar är av vikt, för att eleverna skall känna att svaret skall utgå från egen uppfattning. Sådana frågor bjuder in eleverna till samtal samt sänker kraven på prestationen.

Estetiska uttryckssätt såsom dramatisering samt bild och form.

Bildstöd: Vi har använt Widgitonline som ett stöd. Detta är ett mycket uppskattat verktyg som vi använder dagligen i vår verksamhet för att gå från det abstrakta till det konkreta och för att nå flera elever. Genom att använda oss av bildstödet får eleverna en ökad förståelse för olika ord och begrepp.

Filmer för att visualisera sagan och förstärka intryck, förståelse och inlevelse.

Avslutning med utställning

Vi avslutade projektet med att göra en gemensam utställning av elevernas fina reliefer. En fin anslagstavla hänger nu i matsalen.

Slutord

Eleverna tyckte att det var roligt och lärorikt att arbeta med projektet. Undervisningen var varierad och innehållsrik med både teoretiska och praktiska övningar.

Detta är ett projekt som även personalen uppskattade då det var så givande. Arbetet utgick från både en upplevelsebaserad och ämnesintegrerad undervisning. För oss är det viktigt att eleverna ska känna att undervisningen är lustfylld och meningsfull.

När vi arbetar med ämnesintegrerade projekt blir alla ämnen presenterade i ett meningsbärande sammanhang. Metoden underlättar för eleverna att behålla och utveckla kunskapen och lusten att lära.

Dokumenterat av Rasha Sultan, förstelärare Hovhultsskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300