Språkinsats ska öka elevers möjligheter till lärande

I samarbete med Skolverkets riktade insats för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande ökar Uddevalla kommun kompetensen vad gäller språk- och kunskapsutveckling på alla enheter i barn- och utbildningsförvaltningen. Den 10 januari genomförs en introduktionsdag kring språk och kollegialt lärande med alla enheter inom kommunala grundskolan.

Lärare hjälper en elev med en skrivuppgift.

Elever behöver språket för att kommunicera, förstå och utveckla ny kunskap. Både lärande och ny kunskap uttrycks via språket vilket gör att språk- och kunskapsutveckling går hand i hand, oavsett om det handlar om att återberätta en händelse i förskolan, delta i leken på fritidshemmet eller lära och uttrycka kunskaper i skolans alla ämnen.

- Det gör inte alla lärare till svensklärare, men alla lärare blir språklärare, utifrån sin verksamhet, sina barn och elever i gruppen, säger Hülya Basaran, skolutvecklare samt processledare för grundskolans insats. Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande ökar likvärdigheten och stärker lärandet, vilket gynnar alla barn och elever men är avgörande för att flerspråkiga barn och elever ska nå skolframgång.

Introduktionsdagen den 10 januari blir startskottet för det kollegiala lärandet för samtliga skolor i grundskolan. Förarbetet drog igång redan under höstterminen 2021 med en nulägesanalys som visade ett behov av att öka medvetenheten och kompetensen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Under 2022 har insatsen planerats av utvecklingsenheten tillsammans med rektorer och lärledare. Karin Cederberg- Scheike som har skrivit böcker och har många års erfarenhet av att utbilda pedagoger att handleda och leda det kollegiala lärandet under strukturerade former har hållit i en utbildning för lärledarna.

Insatsen drar igång med en introduktionsdag som inleds digitalt av enhetschef Charlotta Olsson och processledare Maya Molin och Hülya Basaran. Under dagen fortsätter arbetet på skolorna med olika uppgifter som bearbetas kollegialt, i ledning av lärledarna.

- Även om den gemensamma nämnaren är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och fokus ligger på att öka barns och elevers möjligheter att lära har rektorer och lärledare på samtliga skolor valt vad de vill fokusera på utifrån sina elevers behov, säger Hülya Basaran.

Det innebär att i det fortsatta arbetet under terminen kommer några årskurser/stadier att arbeta med moduler från Lärportalen, webbkurser (Skolverket) och några fritidshem kommer att använda sig av litteratur. Rubrikerna för innehållet är exempelvis:

 • Muntlig kommunikation
 • Från vardagsspråk till skolspråk
 • Lässtrategier för sakprosa

Lärledare på skolorna leder och deltar aktivt i det kollegiala lärandet och individuella reflektioner och dokumentation sker i verktyget LoopMe. Det kollegiala lärandet fortskrider på skolorna till och med vårterminen 2024 och följs upp kontinuerligt av processledarna och Skolverket.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300