Slutspurt och implementering för TSI-projektet

Projektet TSI (Tidiga Samordnade Insatser) har pågått sedan hösten 2021 och kommer att avslutas under hösten 2024. Projektets utarbetade arbetsformer, både strategiska och operativa, ska då implementeras i grundskolans och socialtjänstens ordinarie arbete.

Här berättar samordnare Helen Svantesson om hur arbetet under våren ser ut och vilka positiva effekter som projektet resulterat i.

En elev och en lärare

Målet med TSI är att varje barn skall ha en fungerande vardag, både i och utanför skolan. Utgångspunkten är alltid barnets bästa.

Text: Helen Svantesson, samordnare Magneten

Arbetet pågår i dagsläget på två nivåer, en strategisk ledningsnivå och en operativ genomförandenivå som är TSI-teamet Magneten.

Arbetet på strategisk nivå ska fördjupa samverkan

Ett prioriterat område på den strategiska ledningsnivån är att fortsätta med att utveckla det förvaltningsövergripande arbetetunder våren. Den strukturerade samverkan som i dagsläget finns fortsätter att arbeta mot det gemensamma målet: att tidigt identifiera och samordna stödet till barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt.

Det är därför viktigt att hitta hållbara samverkansstrukturer så att barn och vårdnadshavare inte faller mellan stolarna och bollas runt mellan olika verksamheter. Alla berörda verksamheter har ett gemensamt ansvar att skapa en förtroendefull, medskapande samverkan kring tidiga och samordnade insatser i Uddevalla kommun.

Det operativa arbetet följer målen

Det kommande arbetet på operativ nivå fortsätter att följa projektmålen kring ökad skolnärvaro och trygga uppväxtvillkor. Arbetet i TSI-teamet Magneten kommer under 2024 att fokusera på genomförandefasen i utvecklingsarbetet, på det aktiva förändringsarbetet i de tre fokusområdena (barn, familj och skola) samt på att vidareutveckla metoder och arbetssätt tillsammans med pilotskolorna.

Positiva effekter och resultat

TSI-teamet Magnetens metod och arbetssätt har fått goda resultat i utvärderingar och uppföljningar och visar på positiva förändringar i avslutade ärenden. Stressnivån och oron inom alla fokusområden sjunker när Magneten inleder en insats, samverkan mellan skola och hem blir bättre och förståelsen för barnets behov ökar. Några av framgångsfaktorerna för arbetet är att:

  • Det finns en tydlig grundstruktur med ett flödesschema för hela metoden samt framarbetat underlag för varje del i förändringsarbetet. Metoden säkerställer att teamet arbetar strukturerat, synkroniserat, forsknings- och evidensbaserat samt att det blir en likvärdighet för alla barn och familjer som får stöd via TSI-teamet Magneten.
  • Det förvaltningsövergripande arbetet med delade anställningar, delat ansvar och helhetstänket kring kraftsamling för barns bästa är ett inspirerande exempel på tidiga samordnade insatser som fungerar i praktiken.

Spridningseffekter av arbetet

Det har skett viss spridningseffekt till andra skolor som i dagsläget inte är en pilotskolor som då efterfrågat till exempel en insats på gruppnivå till en årskurs kring konflikthantering och sömnskola.

Teamet har också presenterat sitt arbete på den regionala konferensen ”Fullföljda studier” i Göteborg och det var stort intresse för teamets modell/metod. Magneten har fått telefonsamtal samt förfrågningar om studiebesök.

 

Vad är Tidiga Samordnade Insatser?

TSI är ett förvaltningsgemensamt samarbete med barnet i fokus. Arbetet handlar om att skola och socialtjänst strävar efter en gemensam struktur där insatser erbjuds barn och familjer i ett tidigt skede.

Ibland händer det att barn inte trivs i skolan, eller att barn är i skolan men att det finns utmaningar i skolmiljön, eller att barnet inte vill gå till skolan. Då kan barn, familj och skola behöva få hjälp att hitta lösningar som fungerar. TSI-teamet Magneten är ett team som tillsammans med barn, familj och skola hittar lösningar för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Målet är att varje barn skall ha en fungerande vardag, både i och utanför skolan. Utgångspunkten är alltid barnets bästa.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300