Skylt och ljusanordningar

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker samt tips och råd när du ska söka bygglov för att sätta upp skyltar eller ljusanordningar.

Behövs bygglov?

Ja, huvudregeln är att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligen ändra skyltar.

Nej, följande skyltar är undantagna kraven på bygglov och anmälan:

 • En skylt som sätts upp utanför detaljplan.
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang och som är uppsatt under högst fyra veckor.
 • En skylt som är mindre än 1,0 kvadratmeter – eller om det rör sig om en orienteringstavla, mindre än 2,0 kvadratmeter. Sätts skylten upp inom ett område eller i närhet till en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt krävs det dock bygglov oavsett skyltens storlek.
 • En skylt som sätts upp inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.

Om du vill placera en skylt längs med E6, E4 eller någon annan större väg, så behöver du tillstånd av Trafikverket.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. I vår kommunkarta kan du se om du bor i ett detaljplanelagt område.
 • Kulturmiljö. Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.
 • Situationsplan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Hur lång tid tar det?

Från att kommunen har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelar kommunen dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har kommunen inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till kommunen.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Sökt åtgärd får påbörjas först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Tips och råd!

 • Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.
 • Ett krav för att du ska få sätta upp en skylt är att budskapet på skylten ska vara förknippat med den verksamhet som ska bedrivas i byggnaden du vill sätta skylten på.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du skickar in ansökan om bygglov.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, hör av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00