Rotvik, handel och kontor

Planfakta

Plannamn: Rotvik 1:12
Kommundel: Bokenäs

Planinformation

Planområdet ligger omedelbart norr om väg 161 och väster om väg 787 mot Skredsvik. Detaljplanens syfte är att möjliggöra handel och kontor i en byggnad som har max 5 000 kvadratmeter byggnadsarea.

Planarbetet i korthet

  • Miljö och Stadsbyggnad beslutade 2011-01-11 § 22 att pröva utbyggnad genom programsamråd
  • Ett planprogram togs fram och programsamråd skedde.
  • Miljö och Stadsbyggnad beslutade 2012-02-16 att godkänna programsamrådsredogörelsen och vara beredd att pröva detaljplan.
  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-02-16 att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas komma att innebära betydande miljöpåverkan
  • Planförslag upprättades
  • Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2018-11-30
    2019-01-18.
  • Samhällsbyggnadsnämnden antog planen 20 februari 2020
  • Planen vann laga kraft 18 mars 2020

Kontakt

Förslag på sidor