Hässleröd 1:17, FO 116

Detaljplanen vann laga kraft 9 december 2011

Förslaget syftar till att möjliggöra cirka 8 nya villatomter i en lantlig miljö.

Området är ligger cirka 1 kilometer söder om Gustavsberg, cirka 300 meter öster om den enskilda vägen mellan Grohed och Gustavsberg.
I planområdets östra del planläggs för ett nytt avloppsreningsverk, vilket ska betjäna Hässleröds verksamhetsområde inklusive den nya bebyggelsen.

Mer information

Ikon dokument/fil

Beskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

Illustration.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00