Herrestads-Torp 1:26 och 1:3, hotellet

Detaljplanen vann laga kraft 17 juli 2018

Här avses att uppföra ett hotell med tillhörande parkeringsytor i sydöstra delen av handelsområdet. Planområdet omfattas inte av någon gällande detaljplan. Exploateringen behöver därför prövas i en detaljplan.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för uppförande av hotell och konferensanläggning i 23 till 29 våningar.

Kontakt

Förslag på sidor