Misteröd III, HE 137

Detaljplanen vann laga kraft 13 juli 2006

Området ligger vid korsningen Sunningevägen - Undavägen omedelbart väster om korsningen Konstsimvägen.

Detaljplanen syftar till att skapa en förskola samt 22 - 30 nya villor med äganderätt.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planprogram

Program.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

A0_ny_karta.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

Progredo.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samradr.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00