Aminoff 15 109Ä

Detaljplanen vann laga kraft 15 november 2018

Planområdet ligger i Uddevalla centrum vid Kungsgatan.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten till en påbyggnad av en våning med bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 18 oktober 2018.

Kontakt

Förslag på sidor