Barken 4,1123

Detaljplanen vann laga kraft 2010-06-02

Planområdet ligger vid Junogatan i sydvästra delen av centrala Uddevalla.

Planområdet utgörs av fastigheten Barken 4, med adress Junogatan 7, samt ett markområde sydost om fastigheten som idag är allmän plats, park. Gällande detaljplan för Barken 4 redovisar småindustri och garage. Syftet med den nya detaljplanen är att pröva en ändrad markanvändning som innebär kontor, idrott och småindustri. Markområdet öster om fastigheten avses tas i anspråk för parkering.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1123 Beskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

UA1123 Genomförandebeskrivning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00