Barken 4,1123

Detaljplanen vann laga kraft 2010-06-02

Planområdet ligger vid Junogatan i sydvästra delen av centrala Uddevalla.

Planområdet utgörs av fastigheten Barken 4, med adress Junogatan 7, samt ett markområde sydost om fastigheten som idag är allmän plats, park. Gällande detaljplan för Barken 4 redovisar småindustri och garage. Syftet med den nya detaljplanen är att pröva en ändrad markanvändning som innebär kontor, idrott och småindustri. Markområdet öster om fastigheten avses tas i anspråk för parkering.

Förslag på sidor