Malen 2

Detaljplanen vann laga kraft 20 april 2017

Äsperödsskolan

Utvidgning av skoltomt

Detaljplanens syfte innebär att möjliggöra skolans lekplats på det som idag är allmän plats parkmark, (del av Äsperöd 1:10, 1:35) som med förslaget omvandlas till kvartersmark för skola.
Ny vändplan placeras på det som idag är delvis kvartersmark för skolområde (kvarteret Malen 2) och ändras till allmän platsmark för lokalgata. Andra justeringar av gränser mellan kvartersmark och allmänplats utförs i samband med detta planarbete.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

4_Beskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

2_PlankartaA1.pdf
Ikon dokument/fil

Illustration

3_IllkartaA3.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

5_Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

6_Utlåtande.pdf
Ikon dokument/fil

Översiktskarta

Översiktsbild.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00