Malen 2

Detaljplanen vann laga kraft 20 april 2017

Äsperödsskolan

Utvidgning av skoltomt

Detaljplanens syfte innebär att möjliggöra skolans lekplats på det som idag är allmän plats parkmark, (del av Äsperöd 1:10, 1:35) som med förslaget omvandlas till kvartersmark för skola.
Ny vändplan placeras på det som idag är delvis kvartersmark för skolområde (kvarteret Malen 2) och ändras till allmän platsmark för lokalgata. Andra justeringar av gränser mellan kvartersmark och allmänplats utförs i samband med detta planarbete.

Förslag på sidor