Bäveåns södra kajstråk

Planfakta

Plannamn: Stadskärnan 1:140 mfl, Bäveåns södra kajstråk
Planarkitekt: Hugo Bennhage
Diarienummer: PLAN.2021.3668
Kommundel: Uddevalla centrum
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Bakgrund och syfte

Återkommande översvämningar har länge påverkat Uddevallas centrala stadsmiljöer. Kajerna längs Bäveån behöver nu säkras mot skred, samtidigt som bebyggelsen kring ån behöver skyddas mot översvämningar. För att möjliggöra kommunens arbete med översvämningsskydd vid Bäveån behöver därför äldre detaljplaner ersättas. Kommunens avsikt med den nya detaljplanen är också att skapa planförutsättningar för befintliga småbåtsbryggor och kaj, som idag delvis saknar stöd i gällande detaljplan. Detaljplanen avser också att möjliggöra en ny servicebyggnad som ersättning för den befintliga, samt att ge förutsättningar för ett utvecklat allmänt stråk med kajpromenad.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planarbetet startades 2022-08-30
  • Planhandlingar tas fram
  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om samråd 2022-12-13 § 415
  • Samråd 2022-12-21 till 2023-01-13

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Granskning: våren 2024
  • Antagande: sommaren 2024

Läs mer om planprocessen>>

En bild som visar att planen revideras efter samråd

Planen revideras efter samråd (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
En bild som visar planområdet

Kartbild över planområdet

Förslag på sidor