Västra Lillesjö, industrimark

Planfakta

Plannamn: Del av Kuröd 4:35 och Samneröd 2:2, Västra Lillesjö
Uppdragsledare: Andréa Zidek
Diarienummer: PLAN 2018.1019
Kommundel: Uddevalla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under information längst ner på sidan.

Planinformation

Uddevalla kommun har ansökt om planbesked för att pröva förutsättningarna att möjliggöra för ny industrimark i utkanten av Uddevalla kommun. Kommunstyrelsen beslutade
2018-02-28 om positivt planbesked.

Detaljplanens syfte är att utöka det befintliga industriområde Lillesjö, längs med väg 172. Planområdet är 61 hektar stort, varav 50 består av verksamhetsområde och resterande av naturmark och översvämningsbar mark. Området iordningsställs genom ett oundvikligt uttag av berg, vilket medför att den kuperande terrängen planas för det nya syftet. Planförslaget möjliggör för nya våtmarker och fauna depåer för att gynna den biologiska mångfalden.

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2018-02-28
  • Startmöte genomfördes 2018-08-21
  • Detaljplanen pausades mellan våren 2020 och hösten 2022
  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om samråd 2023-06-22 § 172
  • Samråd 2023-07-04 till 2023-08-22

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Granskning: kvartal 4, 2024
  • Antagande: kvartal 2, 2025
En bild som visar att inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse

Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild från området
Flygfoto från området

Mer information

Planhandlingar

Utredningar

Arkeologi

Buller

Dagvatten

Geoteknik och berg

Trafik

Miljö och natur

Övrigt

Förslag på sidor