Förorenade områden i Uddevalla

Uddevalla har en historia som varvs- och industristad. Vår historia kan finnas kvar än idag som föroreningar i marken, det kan också tillkomma förorenade områden genom olyckor eller vid otillräckliga skydd vid olje- och kemikaliehantering.

Exempel på kända förorenade områden i Uddevalla

Det finns för närvarande ca 300 misstänkt förorenade områden i kommunen varav åtta innebär mycket stora risker för människors hälsa och miljön och ett 60-tal innebär stora risker. Här nedan ser du några exempel.

Nedlagda verksamheter med förorenade områden:

Pågående verksamheter:

 • Avfallsmottagare. Pågående tillståndspliktig verksamhet. Bolaget har genomfört fördjupade markundersökningar, riskbedömning samt åtgärdsutredning. Det pågår en omfattande sanering av verksamhetsområdet.
 • Bränsledepå. Pågående miljöfarlig verksamhet. Bolaget tar just nu fram en handlingsplan för hur förorenade områden ska hanteras.
 • Båtuppställningsplatser>>
 • Kemtvätt. Bolaget har genomfört miljöteknisk markundersökning, riskbedömning samt kontrollerat inomhusluften i närliggande bostäder under 2018.
 • Hamnverksamhet. Bolaget har genomfört fördjupade undersökningar, riskbedömning samt åtgärdsutredning under 2020.
 • Brandstationen (nuvarande) har inför flytt av brandstation samt inför framtida planarbete genomfört miljöteknisk markundersökning avseende bland annat PFAS från brandövningsplatsen under 2021.
 • Anegrundsområdet. För Anegrundsområdet har fördjupade miljötekniska markundersökningar, fördjupad riskbedömning samt efterföljande åtgärdsutredning genomförts under 2018.
 • Drivmedelsstationer. Bolagen har sedan 2020 genomfört översiktliga miljötekniska markundersökningar vid tolv stationer. Bolagen kommer under de närmaste åren att undersöka föroreningssituationen vid ytterligare nio stationer.

Avslutad tillsyn avseende förorenade områden:

 • Nedlagda kemtvättar

Karta över förorenade områden

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Du kan se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade via karta på Länsstyrelsens hemsida, och få reda på hur du får mer information om förorenade områden i länet.

Karta över förorenade områden, EBHstödet>>

Miljökontorets roll

Uddevalla kommun, miljökontoret, gör tillsyn på förorenade områden i Uddevalla. Miljökontoret får in upplysningar om upptäckta föroreningar, granskar anmälningar om sanering och slutrapporter när saneringar genomförts. Miljökontoret gör också ansvarsutredningar och annan tillsyn på eget initiativ och ansöker om pengar för att utreda områden där det saknas ansvariga.

Då det finns många områden som behöver undersökas, riskklassas och vid behov efterbehandlas så behövs det en prioritering mellan objekten utifrån risk, utifrån ekonomi, exploateringstryck med mera.

Kommunen kan dessutom vara fastighetsägare och huvudman.

Vad hittas i förorenad mark?

Förorenad mark innehåller ämnen i högre halter än de naturliga bakgrundshalterna i området. Många av dessa ämnen är giftiga och farliga för människors hälsa. Det kan vara exempelvis:

 • Arsenik är ett väl känt gift som kan ge upphov till allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Det är klassat som cancerframkallande och långvarig exponering kan ge upphov till tumörer.
 • Bly är en metall som är giftig för människor och andra organismer redan vid mycket låga doser. Bly kan ge skador på nervsystemet. Foster och små barn är speciellt känsliga.
 • DDT användes för att bekämpa insekter, men orsakade svåra störningar på djurlivet och naturen. Det är numera förbjudet i Sverige.
 • Klorerade kolväten är fettlösliga ämnen, som numera är förbjudna i Sverige. Klorerade kolväten är cancerogena samt mycket giftiga för vattenlevande organismer.
 • Krom innebär stora risker för vattenlevande organismer.
 • Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna och kan ge skador på hjärnan och nervsystemet.
 • Metaller är grundämnen och är därför oförstörbara. I synnerhet de tyngre metallerna är mycket giftiga (tungmetaller). Metaller kan vara mer eller mindre rörliga/fastbundna i jord och sediment.
 • TBT utläses tributyltenn och användes förr bland annat i båtbottenfärger. Redan små mängder är mycket giftiga, och ger störningar i kroppens immunförsvar och hormonsystem.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor