Saneringsanmälan och slutrapport

Vad säger lagen om anmälningsplikt och upplysningsskyldighet?

Den som äger eller brukar en fastighet är skyldig att genast informera tillsynsmyndigheten om en förorening upptäcks på fastigheten. Detta kallas miljöbalkens upplysningsskyldighet (MB 10 kapitlet 11 §) och gäller även när det sedan tidigare är känt att området är förorenat.

Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten göra efterbehandlingsåtgärder i ett område som är förorenat. Detta finns reglerat i 28 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Saneringsanmälan

Inom ett förorenat område får man inte gräva, schakta eller riva byggnader utan att först ha anmält till tillsynsmyndigheten. Sådan anmälan ska skickas till miljötillsynsenheten minst sex veckor innan arbetet påbörjas.

Vad ska en saneringsanmälan innehålla?

En anmälan enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att enheten ska kunna bedöma om föreslagna åtgärder är tillräckliga. Anmälan ska göras i god tid, minst sex veckor innan åtgärden påbörjas.

Innan du skickar en anmälan är det bra om du som verksamhetsutövare kontaktar enheten för att diskutera övergripande åtgärdsmål, mätbara åtgärdsmål, provtagningsmetodik med mera.

Sanerings- eller slutrapport

Efter avslutad sanering ska en saneringsrapport, en så kallad slutrapport, skickas in till tillsynsmyndigheten. Anmälan eller tillstånd kan krävas vid efterbehandling eller omhändertagande av förorenade massor. Om lagstiftningen inte följs är det ett miljöbrott som kan leda till åtal.

Vad ska en slutrapport innehålla?

Slutrapporten ska beskriva hela projektet, inklusive målen och vad resultatet är efter åtgärden. Den ska också innehålla uppgifter om vart förorenade massor transporterats och hur de har tagits om hand. Mer information hittar du i vår checklista "Förorenade områden Slutrapportens innehåll"

Andra tillstånd eller anmälningar

Ibland krävs det andra tillstånd eller anmälan i samband med åtgärder inom förorenade områden. Det kan vara bygglov, rivningslov, anmälan eller ansökan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens med mera.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00