Saneringsanmälan och slutrapport

Om du hittar en förorening ska du omedelbart informera miljökontoret om detta. Du är också skyldig att göra en anmälan innan du gräver i ett förorenat område.

I miljölagstiftningen finns regler om förorenade områden och byggnader. Reglerna innebär bland annat att du ska:

  1. Informera när du hittar en förorening
    Du som äger eller använder en fastighet är skyldig att genast informera miljökontoret om du upptäcker förorening på fastigheten. Detta gäller även när det sedan tidigare är känt att området är förorenat, eller om marken blir förorenad till följd av en olycka. Genom att ringa till kontaktcenter och informera har du fullgjort din upplysningsskyldighet. Du kommer att få fylla i en blankett så att miljökontoret får in de uppgifter som behövs.

  2. Göra en anmälan om du ska sanera, gräva eller riva
    Inom ett förorenat område får du inte gräva, schakta eller riva byggnader, om det finns risk för spridning av föroreningen, utan att först ha gjort en anmälan till miljökontoret. Anmälan kallas för en saneringsanmälan. Även undersökningar och provtagning kan kräva anmälan om det finns risk för spridning av föroreningen.

Om du ska gräva eller schakta inom ett område där det tidigare har bedrivits någon miljöstörande verksamhet finns en risk för ökad spridning av föroreningarna eller att man påverkar hur människor kan exponeras. Den som bidrar till att öka risken för spridning eller exponering av föroreningar kan bli ansvarig för att utreda och ta hand om föroreningarna trots att man inte har orsakat den ursprungliga föroreningen.

Miljökonsulter och saneringsfirmor

Behöver du hitta exempelvis en miljökonsult eller en entreprenör som arbetar med sanering av förorenade områden är ett tips att se på Nätverket Renare Marks hemsida. Nätverket Renare Mark (NRM) är en branschförening för alla som arbetar med efterbehandlingsfrågor. Du kan också googla "entreprenör sanering" eller "miljökonsult sanering" och få förslag.

Saneringsanmälan

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljökontoret ska kunna bedöma om föreslagna åtgärder är tillräckliga. Anmälan ska göras i god tid, minst sex veckor innan åtgärden påbörjas.

Innan du skickar en anmälan är det bra om du som verksamhetsutövare kontaktar miljökontoret för att diskutera övergripande åtgärdsmål, mätbara åtgärdsmål, provtagningsmetodik med mera.

Om lagstiftningen inte följs är det ett miljöbrott som kan leda till åtal.

Sanerings- eller slutrapport

Efter avslutad sanering ska en saneringsrapport, en så kallad slutrapport, skickas in till miljökontoret. Anmälan eller tillstånd kan också komma att krävas vid efterbehandling eller omhändertagande av förorenade massor. Slutrapporten ska beskriva hela projektet, inklusive målen och vad resultatet är efter åtgärden. Den ska också innehålla uppgifter om vart förorenade massor transporterats och hur de har tagits om hand. Mer information hittar du i vår checklista "Förorenade områden Slutrapportens innehåll"

Andra tillstånd eller krav på anmälan

Ibland krävs det också andra tillstånd eller finns krav på att göra anmälan i samband med åtgärder inom förorenade områden. Det kan vara anmälan eller tillstånd vid efterbehandling eller omhändertagande av förorenade massor. Det kan också krävas till exempel bygglov, rivningslov, anmälan eller ansökan om vattenverksamhet eller strandskyddsdispens.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor