Markundersökningar

Om du på något sätt nyttjar, gräver eller vill exploatera ett område kan du behöva ta reda på om marken är förorenad. Ta hjälp av en sakkunnig konsult som kan hjälpa dig att undersöka marken och bedöma saneringsbehovet.

Även undersökningar kan vara anmälningspliktiga. Kontakta därför alltid oss på miljökontoret innan undersökning eller provtagning.

Markundersökningar kan behövas i samband med exempelvis:

 • Grävarbeten
 • Nedläggning av verksamhet
 • Ändrad verksamhet eller markanvändning
 • Fastighetsöverlåtelse
 • Detaljplanering
 • Bygglov inom industriområde
 • Exploatering eller byggnation

Provtagningsplan

Provtagningen är grunden för hela utredningen och resultaten ligger till grund för riskbedömning, utvärdering och åtgärdsbehov. En provtagningsplan görs för att optimera provtagningskvaliteten.

Lämna in ett förslag till provtagningsplan till miljökontoret innan provtagningen genomförs för att förhindra att provtagningen behöver göras om eller att information om området missas.

Checklista för provtagningsplan>>

Miljötekniska markundersökningar

En miljöteknisk markundersökning visar föroreningssituationen i ett område. Vid bedömning av föroreningssituation och föroreningsspridning måste man ta hänsyn till ett stort antal faktorer: föroreningens kemiska och fysikaliska egenskaper, biologisk nedbrytning, grundvattenströmning, geologi, med mera. Undersökningen ska göras av en sakkunnig och bör delas in i olika steg.

Checklista för miljötekniska markundersökningar>>

Vad hittas i förorenad mark?

Förorenad mark innehåller ämnen i högre halter än de naturliga bakgrundshalterna i området. Många av dessa ämnen är giftiga och farliga för människors hälsa. Det kan vara exempelvis:

 • Arsenik är ett väl känt gift som kan ge upphov till allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Det är klassat som cancerframkallande och långvarig exponering kan ge upphov till tumörer.
 • Bly är en metall som är giftig för människor och andra organismer redan vid mycket låga doser. Bly kan ge skador på nervsystemet. Foster och små barn är speciellt känsliga.
 • DDT användes för att bekämpa insekter, men orsakade svåra störningar på djurlivet och naturen. Det är numera förbjudet i Sverige.
 • Klorerade kolväten är fettlösliga ämnen, som numera är förbjudna i Sverige. Klorerade kolväten är cancerogena samt mycket giftiga för vattenlevande organismer.
 • Krom innebär stora risker för vattenlevande organismer.
 • Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna och kan ge skador på hjärnan och nervsystemet.
 • Metaller är grundämnen och är därför oförstörbara. I synnerhet de tyngre metallerna är mycket giftiga (tungmetaller). Metaller kan vara mer eller mindre rörliga/fastbundna i jord och sediment.
 • TBT utläses tributyltenn och användes förr bland annat i båtbottenfärger. Redan små mängder är mycket giftiga, och ger störningar i kroppens immunförsvar och hormonsystem.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor