Bassängbad och pooler

Du som driver eller ska starta en bassängbad eller en pool, ansvarar för att verksamheten sköts på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa.

Kommunens miljökontoret ser till att bassänger och pooler i Uddevalla kommun är säkra och hälsosamma för besökarna. Vi gör tillsyn av simbassänger, vattenrutschbanor och pooler med mera.

Anmälan enligt miljöbalken

Bassängbad är också en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, vilket gäller alla bad som upplåts till allmänheten, till exempel badtunna, floatingtankar.

Du som har ett bassängbad som är öppet för allmänheten eller används av många (till exempel i en bostadsrättsförening) ska anmäla din verksamhet till miljökontoret. Det är även viktigt att du som ansvarig känner till olika hälsorisker och har tydliga rutiner för städning, underhåll och kontroller av din bassäng.

Använder du till exempel en badtunna eller pool för privat bruk så behöver du inte göra en anmälan. Erbjuder du däremot bassängbad eller badtunna i en verksamhet som till exempel konferensanläggning, lägerverksamhet och liknande så behöver en anmälan göras.

Så anmäler du din anläggning

Om du planerar att öppna en verksamhet som är anmälningspliktig, ska du skicka in din anmälan till miljökontoret minst sex veckor innan du ska starta verksamheten. Blanketter att fylla i finns under mer information nederst på sidan.

Om din verksamhet förändras, flyttas, utökas, upphör, ändrar fakturaadress eller om någon annan tar över verksamheten, ska du kontakta miljökontoret om ändringen så fort som möjligt. Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Att bada i en bassäng kan innebära en risk att utsättas för smitta som kan orsaka besvär eller sjukdom. För att minimera riskerna är vilken metod du väljer för att rena vattnet och skötseln av anläggningen viktiga.

Om du driver ett bassängbad ska du genom din egenkontroll veta att vattenkvaliteten är god, och rapportera till tillsynsmyndigheten om vattenkvaliteten försämras så att olägenheter för människors hälsa eller miljön kan uppstå.

Du som driver ett bassängbad ska också arbeta med egenkontroll för att minska riskerna för de badande. I ditt ansvar ingår att:

  • Det ska finnas rutiner för att löpande kontrollera att all utrustning för drift och kontroll är i gott skick. Kontroller och förebyggande åtgärder ska dokumenteras.
  • Undersökningar och bedömningar av miljö- och hälsoriskerna med verksamheten ska ske löpande och systematiskt. Resultatet av ska dokumenteras.
  • Om det sker driftstörningar eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller för miljön, ska du genast informera miljökontoret.
  • Sammanställa en lista över de kemiska produkter, inklusive städkemikalier, som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risk för miljö och hälsa.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor