Avgifter, taxa i miljö- och livsmedelsärende

Tillsyn och kontroll av verksamheter och arbetet med att pröva tillstånd ska inte bekostas av oss alla i samhället, utan av företaget eller personen som söker tillstånd eller som är föremål för tillsyn eller kontroll.

Det är riksdagen som har slagit fast att tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ska bekostas av avgifter. Därför måste kommunen ha en egen taxa som kommunfullmäktige beslutar om. Taxan ska vara så rättvis som möjligt och är därför utformad så att en verksamhet som utgör hög risk får betala mer än den som utgör lägre risk.

Det finns tre sorters avgifter:

  • Timavgift och efterhandsdebitering
  • Årlig avgift
  • Fast avgift

Timavgift och efterhandsdebitering

För företag eller privatpersoner tas en avgift för tillsyn ut i samband med tillsynsarbete enligt en timtaxa, utifrån hur lång tid ärendet tar. Avgiften ska täcka det mesta av de kostnader som kommunen har för detta arbete. En mindre del av tillsynsarbetet betalas med skattepengar. Utöver tid för eventuellt besök räknas förarbete, rapportskrivning, uppföljning och registrering liksom resor till och från besöket in i tiden och eventuellt provtagning. Avgift tas ut för varje påbörjad kvart handläggningstid. Timavgift tas exempelvis för ärende som:

  • Ändra en befintlig verksamhet
  • Tillsyn
  • Klagomål
  • All offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar

Miljöärenden:

  • Avgift per timme: 1 146 kronor (2024)

Livsmedelsärenden:

  • Avgift per timme: 1 226 kronor (2024)

Årlig avgift

De flesta företag som har återkommande besök från miljökontoret, betalar en fast årlig avgift, för kommunens tillsyn. Årsavgiften ska motsvara det genomsnittliga, årliga tillsynsbehovet för verksamheten. Utöver tid för eventuellt besök, räknas förarbete, platsbesök, uppföljning och registrering liksom resor till och från besöket in i tiden. Storleken på avgiften beror också på vilka risker det finns i verksamheten. Större risker innebär mer behov av tillsyn och medför en högre avgift.

Företag bör få regelbundna besök, helst inte längre än tre år mellan varje besök. Den årliga avgiften anpassas så att den blir jämnt fördelad över åren. Det innebär att företaget kan få en årlig avgift även de år tillsynsbesök inte sker.

Årsavgiften fastställs i ett beslut som skickas till verksamhetsutövaren. Beslutet grundas på de uppgifter miljökontoret har om verksamheten. Avgiften kan årligen öka med en procentsats motsvarande förändring i konsumentprisindex eller ändras om kommunfullmäktige fattar beslut om ny timavgift.

Miljöärenden:

  • Årlig avgift beräknas utifrån timavgift på: 1 146 kronor (2024)

Fast avgift

För prövning av beslut som fattas av miljökontoret finns en fast avgift baserad på den tid man erfarenhetsmässigt vet att den sortens beslut vanligtvis tar. Avgiften ska täcka de kostnader som kommunen har för detta arbete.

Vanliga fasta avgifter 2024

Vanliga fasta avgifter


Kronor


Dispens för kompostering


1 146


Strandskyddsdispens


9 168


Installera sluten tank


4 584


Installera avlopp med utsläpp till mark/vatten


9 168


Registrera livsmedelsanläggning


1 226


Anmäla värmepump (berg- eller jordvärme)


4 584


Tillstånd för djur
Ansökan för nötkreatur, häst, get, får, svin eller pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, inom detaljplan


4 584


Ansökan för ormar inom detaljplan


9 168


Ansökan för giftiga ormar inom detaljplan


9 168Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Ikon dokument/fil

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsade lagstiftning

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande lagstiftning.pdf Pdf, 920 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor