Avgifter, taxa i miljö- och livsmedelsärende

Tillsyn och kontroll av verksamheter och arbetet med att pröva tillstånd ska inte bekostas av oss alla i samhället, utan av företaget eller personen som söker tillstånd eller som är föremål för tillsyn eller kontroll.

Det är riksdagen som har slagit fast att tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ska bekostas av avgifter. Därför måste kommunen ha en egen taxa som kommunfullmäktige beslutar om. Taxan ska vara så rättvis som möjligt och är därför utformad så att en verksamhet som utgör hög risk får betala mer än den som utgör lägre risk.

Det finns tre sorters avgifter:

 • Timavgift
 • Årlig avgift
 • Fast avgift

Timavgift

För företag eller privatpersoner tas en avgift för tillsyn ut i samband med tillsynsarbete enligt en timtaxa, utifrån hur lång tid ärendet tar. Avgiften ska täcka det mesta av de kostnader som kommunen har för detta arbete. En mindre del av tillsynsarbetet betalas med skattepengar. Utöver tid för eventuellt besök räknas förarbete, rapportskrivning, uppföljning och registrering liksom resor till och från besöket in i tiden. Avgift tas ut för varje påbörjad kvart handläggningstid. Timavgift tas exempelvis för ärende som:

 • Ändra en befintlig verksamhet
 • Tillsyn övrigt
 • Klagomål
 • Uppföljande offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, besök utöver den årliga kontrolltiden

Miljöärenden:

 • Avgift per timme: 1 104 kronor

Livsmedelsärenden:

 • Avgift per timme: 1 038 kronor

Årlig avgift

De flesta företag som har återkommande besök från miljökontoret, betalar en fast årlig avgift, för kommunens tillsyn och kontroll. Årsavgiften ska motsvara det genomsnittliga, årliga tillsynsbehovet för verksamheten. Utöver tid för eventuellt besök, räknas förarbete, platsbesök, uppföljning och registrering liksom resor till och från besöket in i tiden. Storleken på avgiften beror också på vilka risker det finns i verksamheten. Större risker innebär mer behov av tillsyn och kontroll och medför en högre avgift.

Företag bör få regelbundna besök, helst inte längre än tre år mellan varje besök. Den årliga avgiften anpassas så att den blir jämnt fördelad över åren. Det innebär att företaget kan få en årlig avgift även de år tillsynsbesök inte sker.

Årsavgiften fastställs i ett beslut som skickas till verksamhetsutövaren. Beslutet grundas på de uppgifter miljökontoret har om verksamheten. Avgiften kan årligen öka med en procentsats motsvarande förändring i konsumentprisindex eller ändras om kommunfullmäktige fattar beslut om ny timavgift.

Miljöärenden:

 • Årlig avgift beräknas utifrån timavgift på: 1 104 kronor

Livsmedelsärenden:

 • Årlig avgift beräknas utifrån timavgift på: 1 229 kronor

Fast avgift

För prövning av beslut som fattas av miljökontoret finns en fast avgift baserad på den tid man erfarenhetsmässigt vet att den sortens beslut vanligtvis tar. Avgiften ska täcka de kostnader som kommunen har för detta arbete.

Vanliga fasta avgifter 2023

Vanliga fasta avgifter


Kronor


Dispens för kompostering


1 104


Strandskyddsdispens


8 832


Installera sluten tank


4 416


Installera avlopp med utsläpp till mark/vatten


8 832


Registrera livsmedelsanläggning


1 038


Anmäla värmepump (berg- eller jordvärme)


4 416


Tillstånd för djur
Ansökan för nötkreatur, häst, get, får, svin eller pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, inom detaljplan


4 416


Ansökan för ormar inom detaljplan


8 832


Ansökan för giftiga ormar inom detaljplan


8 832Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Förslag på sidor