Miljötillsyn

Det är kommunens miljökontor som är ansvarig för att ha tillsyn över miljöfarliga verksamheter i Uddevalla kommun. Tillsyn innebär att vi kontrollerar att verksamheter i kommunen inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. Ansvaret för brister och åtgärder ligger alltid på verksamhetsutövaren.

Miljöfarliga verksamheter

Miljötillsyn innebär kontroll av alla typer av miljöfarliga verksamheter som på något sätt kan innebära en påverkan på miljön genom ett utsläpp till luft, mark eller vatten. Kontroll utförs på till exempel avfallsstationer, panncentraler, schaktmasseanläggningar, avloppsreningsverk och biltvättar. Även icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter kan räknas som miljöfarliga verksamheter.

Syftet med miljötillsynen är att skydda vår miljö mot påverkan av olika sorters föroreningar samt se till att företaget följer den miljölagstiftning som bland annat fastställs genom miljöbalken.

Hygienlokaler, offentliga lokaler, utbildningslokaler, fastighetsägare

Hälsoskyddstillsyn innebär kontroll av verksamheter som kan orsaka olägenheter för människors hälsa. Kontroll utförs på till exempel bassängbad, solarier, undervisningslokaler, förskolor, tatuerare, fastighetsägare, hotell, tillfälliga boenden med mera.

Genom goda rutiner för exempelvis hygien, smittskydd, avfall, ventilation, städning, rengöring och kemikaliehantering kan man förebygga problem för människors hälsa.

Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. 

För de verksamheter som inte är anmälningspliktiga så har miljökontoret ändå ett tillsynsansvar och gör platsbesök för att se att verksamheten arbetar effektivt för att förebygga problem för människors hälsa.

När sker tillsyn?

Beroende på vad för typ av verksamhet det rör sig om gör miljökontoret besök med olika intervaller. Tanken är att de verksamheter som bedöms ha störst risker ska besökas oftare än de verksamheter som utgör mindre risk.

Man kan få ytterligare eller oförberedda inspektioner om miljökontoret behöver följa upp större avvikelser från första besöket eller om det inkommer klagomål gällande verksamheten. Klagomålen kan till exempel röra buller låg/hög temperatur, fukt/mögel, matos med mera.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor