Egenkontroll för dig med miljöfarlig verksamhet

Egenkontrollen som regleras i miljöbalken är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. Genom goda rutiner för hygien, städning och kemikaliehantering görs verksamheten säkrare för både människa och miljö.

Egenkontroll

Egenkontroll är ett verktyg för att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav och att hälso- och miljöproblem motverkas eller förebyggs. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade.

Det generella kravet på egenkontroll enligt miljöbalken gäller alla verksamheter som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett mer preciserat krav på egenkontroll finns för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Egenkontroll enligt miljöbalken ställer krav på verksamhetsutövare att:

1. Planera
Skaffa sig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och klargöra ansvarsfördelning när det gäller verksamhetens miljöarbete

2. Genomföra
Upprätta rutiner för att kontrollera och riskbedöma verksamhetens miljöpåverkan och genomföra åtgärder för att minska miljöpåverkan

3. Följa upp
Följa upp att egenkontrollen fungerar och rapportera avvikelser

4. Förbättra
Förbättra egenkontrollen kontinuerligt genom att uppdatera rutiner och kontroller.

Det är företaget eller den som utför en åtgärd som ska visa att man arbetar för att minska sin miljöpåverkan och att man har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor