Lägesrapport i halvtid från TSI-teamet Magneten

Teamet för tidiga samordnade insatser, Magneten, har varit igång sedan september 2021 och har nu kommit halvvägs in i det treåriga projektet. Här berättar projektledare Henrik Malmström om några av de effekter och lärdomar som teamet hittills ringat in.

Bild på teamet. I bakgrunden en stor sten.

TSI-teamet Magneten. Från vänster Helen Svantesson, Noelia Sandelin, Sandra Orrvad och Henrik Malmström.

Magnetens uppdrag handlar om att utveckla nya arbetssätt för att i ett tidigt skede nå barn och unga i riskzonen för socialt utanförskap. Målet är att öka förutsättningarna för barn att lyckas i skolan och att skapa trygga uppväxtvillkor. Sandersdalsskolan, Unnerödsskolan, Kisslebergsskolan, Norrskolan, Bokenäs skola och Sammarhemsskolan är pilotskolor i projektet.

Teamet har hittat effektfulla arbetssätt

Redan nu upplever teamet att utformningen av Magnetens metod och arbetssätt gått bättre och fortare än förväntat, berättar projektledare Henrik. Även resultaten i avslutade ärenden är bättre än förväntat.

- Metoden vi tagit fram säkerställer att vi arbetar strukturerat, synkroniserat, forsknings- och evidensbaserat samt att det blir en likvärdighet för alla barn och familjer som får stöd via Magneten. Nu ligger fokus på att utveckla arbetet med avslut av ärenden samt uppföljning. Teamet upplever att avsluta ärenden har varit svårt med tanke på att en insats från Magneten blir en stor trygghet för både barnet, hemmet och skolan, säger Henrik.

Varje ärende Magneten haft följs upp via systematisk uppföljning i alla tre systemen skola, föräldrar/hem och barn.

- Underlaget är för litet för att ännu dra några slutsatser men resultatet visar på att insatsen gjort stor skillnad i alla tre systemen, berättar Henrik.

Bättre rutiner för stöd och uppföljning på skolorna

Inom skolan ser teamet till exempel att insatsen gett personalen ökade kunskaper och/eller förståelse för barnet och föräldrarna, samt för sig själv och sin roll. Personalen upplever att insatsen stärkt dem i arbetet med barnet samt i mötet med föräldrarna.

På en organisatorisk nivå upplever personalen att Magnetens insats påverkat skolans arbete kring rutiner för stöd och uppföljning på ett positivt sätt, samt att insatsen även haft positiv påverkan på samverkan mellan funktioner inom skolan.

Minskad stress för föräldrarna

När det gäller föräldrarna ser Magneten bland annat att de är nöjda med insatsen och att insatsen möter deras behov. Föräldrar och barn har fått en förbättrad relation och kan hantera rutiner, konflikter och stress bättre. Samarbetet med skolan har förbättrats markant och föräldrarna har efter insats inte behövt vara borta från arbetet på grund av barnets skolsituation i samma utsträckning.

Barnens närvaro i skolan har ökat

Uppföljningen med barnen visar att barnens trivsel och trygghet i skolan har ökat. Närvaron och förmåga till att ta till sig undervisning har också ökat. De upplever att Magnetens personal har bidragit med en positiv förändring i deras liv.

Viktigt att rikta resurserna rätt

Magneten är en insats som ska fylla gapet mellan förebyggande insatser och mer omfattande insatser mellan socialtjänst och skola. Teamet har identifierat att de ärenden de hittills blivit inkopplade kring ligger högt upp i insatspyramiden. Målet är att teamet blir inkopplade i ärenden längre ner i pyramiden eftersom det är där förebyggande insatser har som störst effekt och det är där resurserna ska användas.

- Barnen med större behov ska få rätt hjälp men metoden behöver utformas utifrån där insatserna har störst effekt, säger Henrik.

Behov finns dock av att utöka arbetet i mellanskiktet för att även arbeta med barnen och familjerna med större problematik efter projekttiden.

Checklista ökar tvärprofessionella samtal

Genom en checklista som Magneten arbetat fram sker dock en hel del förändringar i skolan redan innan en eventuell insats.

- Checklistan blir ett väldigt bra verktyg där elevhälsan bjuder in viktiga vuxna kring barnet och fyller i listan. Detta bidrar till kollegiala och tvärprofessionella samtal, säger Henrik Malmström.

Efter att skolan fyllt i checklistan görs anpassningar som de tidigare inte prövat vilket i flera fall lett till positiva förändringar redan innan Magnetens arbete har inletts. Dessa positiva förändringar får effekt för arbetet i basen och därmed för alla elever på skolan.

Läs tidigare nyhet om Magnetens arbete

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300