Grundskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Enligt diskrimineringslagen har varje skola skyldighet att ta fram aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier, och enligt skollagen ska skolorna varje år upprätta en plan mot kränkande behandling. Detta är en förenklad information av vad som finns att läsa i varje skolas egen plan. Önskar du ta del av den fullständiga planen, kontakta personal på ditt barns skola.

Vilka är skolans skyldigheter?

Alla elever har rätt till en trygg skolgång fri från kränkningar, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

Om en elev upplever sig utsatt för något av ovanstående är det viktigt att personal på skolan får veta det. Skolan är skyldig att utreda vad som hänt och sätta in åtgärder. Målet med åtgärderna är att kränkningarna upphör och att eleven upplever sig trygg igen.

Den skolpersonal som på något vis får till sig information om kränkningen är den som i huvudsak också ansvarar för utredningen.

Utredningen och åtgärderna dokumenteras och sparas sedan i journalsystemet ProReNata.

Skolans förebyggande och främjande arbete

Skolan är skyldig att arbeta både förebyggande och främjande för att öka tryggheten för eleverna.

Med förebyggande arbete menas ett arbete för att minimera risker för kränkningar, diskriminering och trakasserier och utgår från identifierade riskfaktorer.

Med främjande arbete menas ett arbete för att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling, lika rättigheter och möjligheter. Arbetet behöver inte utgå från identifierade problem.

Både förebyggande och främjande arbete sker i form av aktiva åtgärder.

Elevernas delaktighet i skapandet av planen

Eleverna är skolans medelpunkt och deras tankar är den viktigaste utgångspunkten i skapandet av planen mot kränkandebehandling och diskriminering. Det finns olika kartläggningsmetoder för att undersöka hur eleverna upplever sin skola, och hur det görs redovisas bland annat i den fullständiga planen som du kan få ta del av om du kontaktar skolan.

Skolans främjande, förebyggande och åtgärdande mål uppdateras varje läsår

Skolan skapar därefter mål för läsåret utifrån vad som framkommit i de olika kartläggningarna samt utifrån de behov personal på andra vis uppmärksammat. Det kan exempelvis handla om:

  • Öka personalens kunskap om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering och sexuella trakasserier.
  • Utveckla skolans arbete med den nya läroplanen om sexualitet, samtycke och relationer som kom i juli 2022.
  • Skapa en tryggare inomhusmiljö för eleverna i olika lokaler.
  • Skapa tryggare utomhusmiljö på delar av skolgården.
  • Arbeta med språkbruk

Grundskolornas planer, för utskrift

Förslag på sidor