Ändrad användning av byggnad

Här finns information om hur du förbereder dig och vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker samt tips och råd när du ska söka bygglov för att väsentligt ändra användningen av en byggnad.

Behövs bygglov?

Ja, att använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål kräver alltid bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder. Förändringen måste vara just väsentlig. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Det är den senaste faktiska användningen som är avgörande för om bygglov behövs. Det kan vara både en pågående användning eller den senast kända användningen, oberoende om det fanns ett bygglov för användningssättet eller inte. När du söker bygglov är det viktigt att du redovisar både den senaste kända användningen samt den nya användningen.

Vad är väsentligt annat ändamål?

Vad som är väsentligt är en bedömningsfråga. Du kan behöva bygglov även om du inte gör några inredningsåtgärder i samband med ändringen. Ibland är det svårt att själv avgöra vad som är en väsentlig ändring. Du kan alltid kontakta oss på kommunen för vägledning.

Exempel på ändringar som alltid behöver bygglov:

 • förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • butik till restaurang eller pizzeria
 • industrilokal till detaljhandel
 • bostad till hotell eller kontor
 • kontor till butik, hotell eller verkstad
 • lager till stormarknad
 • garage som bostadskomplement till lagerlokal som verksamhet
 • lokal för verksamhet till soprum
 • restaurang till kontor
 • samlingslokal, till exempel biograf, till kontor eller butik
 • sporthall till försäljningslokal eller butik
 • kontor till vandrarhem.

Ändrad användning som enbart kräver anmälan

Om förändringen inte väsentligt förändrar byggnadens användning krävs inte bygglov. Då kan det i vissa fall räcka med att göra en anmälan.

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov:

 • att göra en mindre del av bostaden till kontor för den som bor i bostaden
 • att göra ett kök till ett duschrum
 • att göra om sommarstugan till helårsbostad
 • att göra om en butikslokal till en frisersalong.

 • Ta reda på vad som gäller i det aktuella området, olika platser har olika förutsättningar. Via vår kommunkarta kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för området. Om området är inom en detaljplan kan det finnas regler i planen för vad du får bygga. I kartan kan du via Kartverktyg och Kartinnehåll också se om det gäller andra regler, exempelvis strandskydd, naturreservat eller annat.
  Kommunkarta>>(Öppnas i nytt fönster)
 • Kulturmiljö, om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.
 • Beställ karta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.
  Här kan du beställa ett utdrag ur baskartan>>

Ja, du behöver ha en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som du som byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Läs mer på sidan om kontrollplan>>

Om det krävs en kontrollansvarig avgörs från fall till fall.

 • För anmälan; en Anmälan (Använd e-tjänst/blankett "ej bygglovpliktiga åtgärder"), eller

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Du ser våra vanligaste avgifter på vår sida avgifter, taxor i byggärende. Där finns också en länk till hela taxan.

Avgifter, taxor i byggärende>>

Beslut om lov

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelas du om det inom tre veckor och du får möjlighet att komplettera med de handlingar som saknas. Har du inte blivit kontaktad inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till kommunen.

Handläggning av din anmälan

Från att vi har fått in alla handlingar till anmälan och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om din anmälan inte är komplett meddelar kommunen dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har kommunen inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din anmälan kom in till kommunen.

Startbesked för lov (bygglov, rivningslov eller marklov)

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

Det ska dessutom gå fyra veckor efter att beslutet om lov har kungjorts tills du får påbörja din åtgärd. Du kan se när ditt lov har kungjorts på Post och inrikes Tidningars hemsida.
Post- och Inrikes Tidningar>>

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att samhällsbyggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Tänk på att när du fått startbesked måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du göra en ny anmälan.

Sortering av bygg- och rivningsavfall

Allt avfall som uppstår unnder byggprojektet måste sorteras.

Läs mer om sortering av bygg- och rivningsavfall>>

På vår sida om bygglovsprocessen kan du steg för steg följa hur du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan.
Bygglovsprocessen>>

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, hör av dig till vårt Kontaktcenter.
Kontaktcenter>>

Förslag på sidor