Svälte 1:4 och 1:5, HÖ 114

Detaljplanen vann laga kraft 9 oktober 2012

Planområdet ligger nordost om korsningen mellan de allmänna vägarna 787 och 161 (cirkulationsplatsen vid Rotviksbro).

Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra uppförandet av cirka 115 bostäder i huvudsakligen i form av enfamiljsvillor men även grupphusbebyggelse
Området inrymmer tre flerbostadshus med totalt cirka 25 lägenheter.
Området kommer att anpassas för åretruntboende.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HÖ114 Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HÖ114 Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

HÖ114 Illkarta.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

HÖ114 Samredo program.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

HÖ114 Samredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

HÖ114 Utlatand.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00