Skälläckeröd 1:18, LJ 141

Detaljplanen vann laga kraft 12 april 2014

Området är ligger väster om Hälle Lider i centrala Ljungskile, strax sydost om Kulturens hus.

Förslaget syftar till att möjliggöra byggandet av totalt 35 - 40 lägenheter fördelade på två tomter.

Exploatören tänker sig att det större huset ska innehålla så kallade seniorbostäder vilka är tänkta att  upplåtas med bostadsrätt eller som ägarlägenheter. Målgrupper och upplåtelseform kan inte regleras i en detaljplan eller i ett bygglov, men eftersom kommunen äger marken kan sådana frågor eventuellt regleras i ett köpeavtal när marken säljs till exploatören.

Förslag på sidor