Mården 3, 1110

Detaljplanen vann laga kraft 16 september 2004

Med dagens förutsättningar är handelsytorna för stora och fastighetsägaren vill kunna inrymma bostäder även i entréplanet. Detaljplanen föreslås medge såväl bostäder som handel i entréplanet. "Torgytan" och den allmänna parkeringen föreslås ingå i kvartersmarken respektive utgöra parkeringskvarter.

Kvarteret Mården med mera planlades under 1950-talet i samband med utbyggnaden av stadsdelen Bleket. Södra delen av kvarteret (tomten nummer 3) skulle innehålla ett mindre "stadsdelscentrum med butiker och torg". Entréplanet avsågs för handel och andra våningsplanet för bostäder.

Förslag på sidor