Mungigan 1, 1126

Detaljplanen vann laga kraft 16 februari 2011

Planområdet är beläget vid Banjovägens vändplats. Området ligger cirka 1,5 kilometer norr om centrum och nås via Fjällvägen och Fasserödsvägen.

Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för en tillbyggnad av ett gruppboende i norra Uddevalla med fyra nya lägenheter. I befintlig byggnad, som uppfördes 1988, finns för närvarande sex bostäder samt gemensamma utrymmen.

Förslag på sidor