Mungigan 1, 1126

Detaljplanen vann laga kraft 16 februari 2011

Planområdet är beläget vid Banjovägens vändplats. Området ligger cirka 1,5 kilometer norr om centrum och nås via Fjällvägen och Fasserödsvägen.

Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för en tillbyggnad av ett gruppboende i norra Uddevalla med fyra nya lägenheter. I befintlig byggnad, som uppfördes 1988, finns för närvarande sex bostäder samt gemensamma utrymmen.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA 1126 Planbesk.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

UA 1126 Genobesk.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA1126 Samrredo.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00